مقالات

ویژگی های خوارک دام و طیور مناسب (بخش اول)

[:fa]ویژگی های خوارک دام و طیور مناسب[:]

[:en]

در ادامه سلسله مقالات خوراک دام و طیور، ویژگی های یک محصول مناسب معرفی می شود.

ویژگی هاي مواد اولیه:
 ویژگی ها و مقدار مصرف مواد اولیه باید به گونه اي باشد که با تایید مراجع قانونی و ذیصلاح کشور و رعایت محدودیت هاي مصرف ، براي تغذیه طیور مناسب بوده و همچنین ، سلامت مصرف کننده تولیدات طیور و همچنین محیط زیست را به خطر نیاندازد .
 استفاده از انواع افزودنی ، مکمل و داروي دامی ، به شرطی که نوع و میزان مصرف آنها مورد تایید  مراجع قانونی و ذیصلاح قرار گرفته و در نشانه گذاري محصول درج شده باشند ، مجاز است .
استفاده از اوره در تهیه خوراك طیور ، غیر مجاز می باشد .

 ویژگی هاي محصول

 ویژگی هاي فیزیکی و ظاهري
خوراك طیور از نظر شکل ظاهري و اندازه ذرات باید یکنواخت باشد .
(خوراك طیور با اشکال ظاهري مختلف مانند آردي، کرامبل، پلت  می تواند تولید شود.)
 خوراك طیور ، نباید حالت کلوخه شدن داشته باشد .
رنگ و بوي خوراك طیور باید کاملا طبیعی باشد، و هیچ گونه رنگ و بوي غیر طبیعی مانند بوي ترشیدگی، از آن به مشام نرسد .
 خوراك طیور باید فاقد حشره زدگی، آفات انباري ، فضولات حیوانات و آثار کپک زدگی قابل مشاهده باشد .
 خوراك طیور باید فاقد مواد خارجی مانند براده هاي فلزي و پلاستیک باشد .
ویژگی هاي شیمیایی
ویژگی هاي شیمیایی خوراك طیور از نظر نحوه کنترل و نظارت ، شامل انواع زیر است:
 ویژگی هاي مربوط به جیره نویسی (فرمولاسیون) خوراك :
ویژگی هایی هستند که مقدار و حدود مجاز آن ها بر حسب نوع خوراك و مرحله رشد و تولید طیور هدف، متفاوت می باشند. این نوع ویژگی هاي شیمیایی در موارد ذیل باید در نشانه گذاري محصول ذکر شده و مطابق با مقدار اظهار شده نوسط واحد تولیدي باشند :
حداقل پروتئین خام (برحسب درصد وزنی).
حداکثر فیبر (الیاف ) خام (برحسب درصد وزنی) .
حداقل املاح معدنی پرنیاز شامل : کلسیم ، فسفر کل (برحسب درصد وزنی ).
حداقل چربی (برحسب درصد وزنی ).
در مورد سایر ویژگی هاي مربوط به فرمولاسیون ، الزامی به کنترل معمول و مستمر آن ها وجود ندارد . لیکن این دسته از ویژگی ها باید در نشانه گذاري محصول ذکر شوند تا در موارد خاص مانند درخواست مراجع قانونی و نظارتی، به طور موردي قابل پیگیري و آزمون باشند. این ویژگی ها عبارتند از:
 حداقل انرژي قابل متابولیسم (برحسب کیلوکالري در کیلوگرم).
حداقل سدیم و پتاسیم (برحسب درصد وزنی ).
حداقل اسید هاي آمینه شامل : لیزین ، متیونین ، مجموع سیستئین و متیونین (برحسب درصد وزنی).
حداقل وینتامین های D3 و E و A

[:fa]در ادامه سلسله مقالات خوراک دام و طیور، ویژگی های خوارک دام و طیور مناسب معرفی می شود.

ویژگی هاي مواد اولیه خوارک دام و طیور مناسب:

ویژگی ها و مقدار مصرف مواد اولیه باید به گونه اي باشد که با تایید مراجع قانونی و ذیصلاح کشور و رعایت محدودیت هاي مصرف ، براي تغذیه طیور مناسب بوده و همچنین ، سلامت مصرف کننده تولیدات طیور و همچنین محیط زیست را به خطر نیاندازد .

استفاده از انواع افزودنی ، مکمل و داروي دامی ، به شرطی که نوع و میزان مصرف آنها مورد تایید  مراجع قانونی و ذیصلاح قرار گرفته و در نشانه گذاري محصول درج شده باشند ، مجاز است . استفاده از اوره در تهیه خوراك طیور ، غیر مجاز می باشد .

ویژگی های خوارک دام و طیور مناسب

 ویژگی هاي فیزیکی و ظاهري

 1. خوراك طیور از نظر شکل ظاهري و اندازه ذرات باید یکنواخت باشد .
  (خوراك طیور با اشکال ظاهري مختلف مانند آردي، کرامبل و  پلت  می تواند تولید شود.)
 2.  خوراك طیور  نباید حالت کلوخه شدن داشته باشد .
 3. رنگ و بوي خوراك طیور باید کاملا طبیعی باشد، و هیچ گونه رنگ و بوي غیر طبیعی مانند بوي ترشیدگی، از آن به مشام نرسد .
 4.  خوراك طیور باید فاقد حشره زدگی، آفات انباري ، فضولات حیوانات و آثار کپک زدگی قابل مشاهده باشد .
 5.  خوراك طیور باید فاقد مواد خارجی مانند براده هاي فلزي و پلاستیک باشد .

ویژگی هاي شیمیایی

ویژگی هاي شیمیایی خوراك طیور از نظر نحوه کنترل و نظارت ، شامل انواع زیر است:

 ویژگی هاي مربوط به جیره نویسی (فرمولاسیون) خوراك :

ویژگی هایی هستند که مقدار و حدود مجاز آن ها بر حسب نوع خوراك و مرحله رشد و تولید طیور هدف، متفاوت می باشند. این نوع ویژگی هاي شیمیایی در موارد ذیل باید در نشانه گذاري محصول ذکر شده و مطابق با مقدار اظهار شده نوسط واحد تولیدي باشند :

 • حداقل پروتئین خام (برحسب درصد وزنی).
 • حداکثر فیبر (الیاف ) خام (برحسب درصد وزنی) .
 • حداقل املاح معدنی پرنیاز شامل : کلسیم ، فسفر کل (برحسب درصد وزنی ).
 • حداقل چربی (برحسب درصد وزنی ).

در مورد سایر ویژگی هاي مربوط به فرمولاسیون ، الزامی به کنترل معمول و مستمر آن ها وجود ندارد . لیکن این دسته از ویژگی ها باید در نشانه گذاري محصول ذکر شوند تا در موارد خاص مانند درخواست مراجع قانونی و نظارتی، به طور موردي قابل پیگیري و آزمون باشند. این ویژگی ها عبارتند از:

 •  حداقل انرژي قابل متابولیسم (برحسب کیلوکالري در کیلوگرم).
 • حداقل سدیم و پتاسیم (برحسب درصد وزنی ).
 • حداقل اسید هاي آمینه شامل : لیزین ، متیونین ، مجموع سیستئین و متیونین (برحسب درصد وزنی).
 • حداقل وینتامین های D3 و E و A

مقاله مرتبط: ویژگی های خوارک دام و طیور مناسب بخش دوم

[:]

دیدگاهتان را بنویسید