مقالات

ویژگی های خوراک دام و طیور مناسب (بخش دوم)

[:en]

ویژگی هاي موثر بر ایمنی ، بهداشت و کیفیت خوراك دام و طیور

ویژگی هایی در خوراک دام و طیور است که حدود مجاز آن ها در  استانداردها تعیین شده و مقادیر آن ها باید با این حدود مجاز مطابقت داشته باشند. در ادامه برخی از این حدود مجاز آورده می‌شود :
  • مقدار رطوبت خوراك دام و طیور ، نباید از 12 درصد مقدار وزنی آن بیشتر باشد .
  • مقدار خاکستر نا محلول در اسید کلریدریک در انواع خوراك طیور دام و طیور ، نباید از مقدار 2 درصد وزنی آن بیشتر باشد.
  •  مقدار آفلاتوکسین B1 موجود در تمامی خوراك طیور نباید از ppb 20 بیشتر باشد.
  • وجود اوره در خوراك طیور به هر مقدار، غیر مجاز است.

حداکثر مقدار فلزات سنگین در خوراك ، باید مطابق جدول زیر باشد.

خوراک دام وطیور مناسب

ویژگی هاي میکروبی

ویژگی هاي میکروبی  خوراك طیور بر اساس روند  نمونه برداري ، باید مطابق جدول زیر باشد

در صورتی که فقط یک نمونه به آزمایشگاه ارسال شود (نمونه منفرد)، ویژگی هاي میکروبی نمونه باید با حد مجاز m موجود در این جدول مقایسه شود.

خوراک دام وطیور مناسب
که در آن :
n برابر است با تعداد واحد نمونه از یک بهر که بایستی مورد آزمایش قرار بگیرد .
c برابر است با حداکثر تعداد واحد نمونه معیوب (نقص دار ) قابل چشم پوشی که نتایج حاصل از آزمایش آنها می تواند از m بیشتر و باید از M کم تر ، باشد . در مورد میکروارگانیسم هایی که وجود آن ها در ماده غذایی یا فرآورده خطر آفرین است (مانند سالمونلا ) ، c برابر صفر می باشد .
m برابر است با حداکثر مجاز تعداد هر میکروارگانیسم در گرم یا یک معیار کیفی در واحد نمونه که فقط آن تعداد از واحدهاي نمونه که توسط معیار c تعیین شده اند ، می توانند نتایج بالاتر از آن را داشته باشند.
M کمیتی است که براي جداسازي واحد نمونه با کیفیت قابل قبول مشروط ، از کیفیت غیر قابل قبول، به کار می رود . این معیار ، فقط در رویه نمونه برداري سه رده اي کاربرد دارد . نتایج آزمایش بالاتر از معیار M در هر واحد نمونه ، غیر قابل قبول است و سبب مردود شدن بهر می شود .

[:fa]

ویژگی هاي موثر بر ایمنی ، بهداشت و کیفیت خوراك دام و طیور

ویژگی هایی در خوراک دام و طیور است که حدود مجاز آن ها در  استانداردها تعیین شده و مقادیر آن ها باید با این حدود مجاز مطابقت داشته باشند. در ادامه برخی از این حدود مجاز آورده می‌شود :
  • مقدار رطوبت خوراك دام و طیور ، نباید از 12 درصد مقدار وزنی آن بیشتر باشد .
  • مقدار خاکستر نا محلول در اسید کلریدریک در انواع خوراك طیور دام و طیور ، نباید از مقدار 2 درصد وزنی آن بیشتر باشد.
  •  مقدار آفلاتوکسین B1 موجود در تمامی خوراك طیور نباید از ppb 20 بیشتر باشد.
  • وجود اوره در خوراك طیور به هر مقدار، غیر مجاز است.

حداکثر مقدار فلزات سنگین در خوراك ، باید مطابق جدول زیر باشد.

خوراک دام وطیور مناسب

ویژگی هاي میکروبی

ویژگی هاي میکروبی  خوراك طیور بر اساس روند  نمونه برداري ، باید مطابق جدول زیر باشد

در صورتی که فقط یک نمونه به آزمایشگاه ارسال شود (نمونه منفرد)، ویژگی هاي میکروبی نمونه باید با حد مجاز m موجود در این جدول مقایسه شود.

خوراک دام وطیور مناسب
که در آن :
n برابر است با تعداد واحد نمونه از یک بهر که بایستی مورد آزمایش قرار بگیرد .
c برابر است با حداکثر تعداد واحد نمونه معیوب (نقص دار ) قابل چشم پوشی که نتایج حاصل از آزمایش آنها می تواند از m بیشتر و باید از M کم تر ، باشد . در مورد میکروارگانیسم هایی که وجود آن ها در ماده غذایی یا فرآورده خطر آفرین است (مانند سالمونلا ) ، c برابر صفر می باشد .
m برابر است با حداکثر مجاز تعداد هر میکروارگانیسم در گرم یا یک معیار کیفی در واحد نمونه که فقط آن تعداد از واحدهاي نمونه که توسط معیار c تعیین شده اند ، می توانند نتایج بالاتر از آن را داشته باشند.
M کمیتی است که براي جداسازي واحد نمونه با کیفیت قابل قبول مشروط ، از کیفیت غیر قابل قبول، به کار می رود . این معیار ، فقط در رویه نمونه برداري سه رده اي کاربرد دارد . نتایج آزمایش بالاتر از معیار M در هر واحد نمونه ، غیر قابل قبول است و سبب مردود شدن بهر می شود .

[:]

دیدگاهتان را بنویسید