مقالات

نكات مهم در طراحي تمیزكننده های بادی | راهنمای جامع طراحي تمیزكننده های بادی

[:fa]نكات قابل توجه در طراحي تمیزكننده های بادی تاثیر مي گذارند را مي توان به دو گروه طبقه بندی كرد[:]
نكات قابل توجه در طراحي تمیزكننده های بادی تاثیر مي گذارند را مي توان به دو گروه طبقه بندی كرد: 1- عوامل مربوط به مواد و 2- عوامل مربوط به دستگاه و عملكرد آن. 

1- عوامل مربوط به مواد: عوامل مختلف مربوط به ماده كه تاثیر محسوسي بر طراحي يك تمیزكننده مي گذارند در ادامه تشريح شده است.
الف- فشردگي هوا: آزاد بودن جريان مواد بر روی الك بطور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر حجم مواد روی الك قرار ميگیرد. اگر بستر مواد روی الك بسیار فشرده شود جريان طبیعي آن مختل خواهد شد. جريان معمول بدون تغییر و جابجايي موقعیت ذرات نسبت به ذرات مجاور اتفاق نمي افتد. از طرف ديگر حجم كم مواد بر روی الك نیز باعث ريخت و پاش مواد و باد بردگي آنها مي شود.


ب- شكل و اندازه ذرات: در مواردی كه شكل و اندازه ذرات متناسب با هم است دو دلیل برای باقيماندن و يا عبور آنها از يك الك وجود دارد. نخست آنكه همه سوراخ های الك مربعي و دارای ابعاد يكساني نیستند و دانههای تخت در جهت قطر سوراخ از آن عبور ميكنند. دوم آنكه برخي تغییرات در اندازه و شكل سوراخ ها هنگام ساخت قابل پیشگیری نیست. در نتیجه اندازه و شكل دانه های عبور كرده يا باقيمانده بستگي به اندازه و شكل سوراخ های الك دارد. شكل و اندازه ذرات يكي از عوامل تصمیم گیری برای تعیین شكل صحیح الك گرد، مستطیلي، مثلثي و غیره است. اندازه ذرات كروی را مي توان با قطر آن مشخص نمود، اما در عمل اين مسئله درست نیست. در شكل مواد اختلاف زيادی است. شكل ذرات از حالت كروی تا كشیده تغییر ميكند، بطوري كه در تعیین اندازه آنها مشكل ايجاد مي شود. شكل ذرات مسیر عبور ذرات ريز را از الك و همچنین انتقال ذرات درشت را تحت تاثیر قرار مي دهد. بعلاوه بر اصطكاک بین ذرات اثر ميگذارد و بدين ترتیب مواد ريزتر بر روی سطح الك باقي مي مانند. وقتي ذرات كشیده تر وجود دارد لازم است كه اين ذرات روی سطح الك باقي بمانند درحالیكه به ذراتي كه طول و عرض و ضخامت تقريباً برابری دارند (كرويت بیشتری دارند) اجازه عبور داده شود. ذرات با اشكال نامنظم برخي مواقع با يكديگر درگیر شده ايجاد كلوخه مي كنند كه باعث گرفتگي الك ميشود. انواع مختلف برس ها را مي توان در زير الك قرار داد تا از تجمع و كلوخه شدن ذرات جلوگیری كند.


ج- توزيع اندازههای مختلف ذرات: توزيع بخش های مختلف مواد مثل كاه، دانه و ساقه در مخلوطي از اين اقلام تاثیر بسزايي در جداسازی آنها مي گذارد.

د- چسبندگي و سايندگي: اگر مواد به يكديگر بچسبند بايستي از يكديگر جدا شوند. مواد ساينده انتخاب الك را تحت تاثیر قرار مي دهند. الكتريسیته ساكن كه توسط مالش بین ذرات ايجاد مي شود باعث چسبندگي ذرات بر روی سطح الك و گرفتگي الك مي شود. چنین ذراتي را نمي توان با عملیات مكانیكي تخلیه بار نمود. با وجود چنین حالتي رطوبت مواد نیز تاثیر خود را در طراحي الك ها مي گذارد.


2- عوامل کارکرد دستگاه: ظرفیت و راندمان الك ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند. در عملیات الككردن، وقتیكه راندمان افزايش مييابد، ظرفیت كاهش مييابد. برخي از عوامل يا فاكتورهای دستگاه كه در طراحي يك تمیزكننده مطرح هستند، در زير توضیح داده شده است.


الف- مكانیزم تغذيه: تغذيه مواد روی الك بايد بدرستي صورت گیرد، تا ماكزيمم راندمان و ظرفیت دستگاه بدست آيد. مواد بايد به صورت يكنواخت در سطح الك توزيع گردند. مواد بايد در جهت موازی محور طولي الك حركت نمايند و تا حد ممكن سرعت كمي داشته باشند.
 

ب- اندازه الك: اندازه سطح الك با ظرفیت مورد انتظار از دستگاه نشان داده مي شود. لازم است به دو مسئله اشاره شود، نخست آنكه عرض الك بر ظرفیت دستگاه اثر مي گذارد و دوم آنكه طول الك راندمان دستگاه را تحت تاثیر قرار ميدهد. عرض الك برای كاهش ضخامت مواد ريخته شده و بر روی آن موثر است و طول بايد بحدی باشد كه مواد ريز از انبوه مواد درشت بخوبي جدا شوند. البته اين نكته نیز درست است كه عرض بر راندمان و طول بر ظرفیت اثر مي گذارد اما تاثیر آن بحدی كم است كه قابل چشم پوشي است. تحقیقات بر روی اندازه عرض و طول الك يك قاعده كلي را به اثبات رساند كه طول الك بايد 2 تا 3 برابر عرض آن باشد.


ج- ضخامت لايه مواد تغذيه شده بر روی الك: يك معیار تصمیم گیری برای مقدار تغذيه آن است كه ضخامت بايد به اندازه يك دانه باشد. بعبارت ديگر مواد بقدری تغذيه شوند كه بر روی يكديگر سوار نشوند و همگي در تماس مستقیم با سطح الك باشند. اين مسئله فقط وقتي امكان پذير است كه نرخ تغذيه و ظرفیت دستگاه پايین باشد. از طرف ديگر لازم است كه كلیه مواد در تماس با الك و در تماس با دانه های اطراف خود باشند. روش های زير برای كنترل اين ضخامت ميتواند مورد استفاده قرار گیرد:


1- با نرخ ثابت تغذيه ضخامت لايه با افزايش شیب الك كاهش مييابد

2- با شیب ثابت ضخامت لايه با افزايش نرخ تغذيه افزايش مييابد و بر عكس.


د- شكل سوراخها: شكل سوراخهای الك بستگي به شكل دانه هايي كه تمیز مي شوند، دارد. بنابراين سوراخهای ريز تا حد امكان برای غربال كردن مواد و سوراخهای درشت برای درجه بندی مواد مورد استفاده قرار مي گیرند.


ه- درصد سطح سوراخها: درصد بالای سطح سوراخها راندمان و ظرفیت الك را افزايش مي دهد. برای اطمینان از تماس مناسب و استفاده مناسب از سطح الك، سوراخها بايد در كنار يكديگر قرار گیرند.


و- اندازه سوراخها: اندازه سوراخهای الك بستگي به اندازه و شكل مواد دارد. برای سوراخهای گرد اندازه الك مخصوص غربال كردن به اندازه ناچیزی بیشتر از معدل قطر دانه هايي است كه از آن عبور مي كنند، درحالی كه اندازه الكها برای جدا كردن مواد به اندازه ای كوچك است كه كوچك ترين مواد با اندازه مورد نظر را در خود نگهدارد.


ز- طول كورس حركتي الك: كورس الك نیز بر راندمان جداسازی اثر مي گذارد. مقدار بهینه كورس برای جداسازی دانه گندم با ماكزيمم راندمان 17 میلیمتر توصیه مي شود.


ح- زوايه شیب: شیب الك ها نسبت به سطح افق قابل تنظیم است. دامنه معمول تنظیم زاويه از ° 4 تا ° 12 است. جداكننده های با ظرفیت بالا ممكن است دارای دامنه تنظیم بیشتری برای حركت سريعتر مواد در روی آن باشند ولي در تمیزكننده هايي كه هدف دقت كار است دامنه ° 4 تا ° 12 بسیار مناسب است. زوايه شیب تابعي از متغیرهای مختلفي مثل مواد، عرض، طول الك و غیره است. اگر زاويه بسیار زياد باشد، مواد سريعاً بر روی سطح الك حركت ميكنند و راندمان كاهش مي يابد. چنانچه زاويه شیب افزوده شود، مسیر افقي سوراخها كاهش مييابد (حركت مواد از روی سوراخها سريعتر است). زاويه بیش از ° 23 تاثیر سوراخها را كاهش مي دهد به طوری كه يك لايه نازک مواد تشكیل شده روی سطح الك با حركت سريع از روی آنها عبور مي كند. همچنان كه راندمان دستگاه در شیب های تند الك كاهش مي يابد، ظرفیت دستگاه در زوايای كم نیز بسیار پايین است. الكها بايد بطور مستقل قابل تنظیم باشند و بدين لحاظ هر الك برای نتیجه مطلوب تر، ممكن است دارای شیب متفاوتي باشد. زاويه بايد بگونه ای باشد، كه دانه های سبك و نامرغوب الك شوند و همچنین بايد بحدی كم باشد، كه از جهش های پي در پي دانه های مرغوب بر روی الك جلوگیری كند، در غیر اينصورت درجه بندی بدرستي صورت نمي گیرد. الك های شبكه سیمي همواره بايد بگونه ای زاويه داده شوند، كه از جهش و ضربه به مواد حین انتقال و حركت آنها جلوگیری شود.


ط- دامنه و فركانس ارتعاش: سرعت و دامنه ارتعاش بايد به حدی باشد، كه انتقال مواد به درستي صورت گیرد و از گرفتگي الك جلوگیری كند. اين موضوع كم و بیش بستگي به اندازه و وزن موادی دارد كه الك ميشوند و ارتباطي با شیب سطح الك و نوع آن نیز دارد. منظور و هدف چینه چینه كردن مواد روی سطح الك است، تا عمل الك با راندمان بالايي صورت گیرد. ارتعاش سريع باعث چرخیدن و غلتیدن مواد شده و در نتیجه از همه وجوه با سوراخهای الك تماس حاصل ميكنند. بنابراين ارتعاش سريع در تمیزكردن مواد سبك و پوشال با راندمان بالا موثر است، اما وقتي سرعت ارتعاش بسیار بالاست، دانه های گرد و سنگین روی سطح الك مي جهند و بدرستي الك نمي شوند. گرچه دانه ها در ارتعاش بسیار كم بر روی سطح الك ساكن مي شوند اما برای جداسازی دقیق مواد از ارتعاش كم، هم استفاده مي كنند. اين موضوع باعث گرفتگي سوراخ های الك مي شود و در نهايت عمل تمیزكردن بخوبي صورت نمي گیرد. فركانس ارتعاش اثر بسیار معني داری روی تلفات دانه در كمباين ها دارد. افزايش در فركانس ارتعاش حداكثر تا يك مقدار معیني، راندمان خوبي دارد اما كاهش در راندمان نیز در فركانسهای بسیار بالا اتفاق ميافتد.


ی- تعداد الكها: معمولاً اعتقاد بر اين است كه بیشترين راندمان الك كردن وقتي صورت ميگیرد كه دستگاه دارای يك صفحه الك باشد. اين بدان علت است كه در دستگاه های چند صفحهای الك های زيرين به طور كامل تغذيه نمي شوند و برای جداسازی مطلوب هر صفحه الك به شیب و دامنه ارتعاش متناسب خود نیازمند است.


ک- نرخ حركت پیشروی: نرخ حركت پیشروی به طور كلي يك فاكتور تجربي است. كه به تنهايي مطرح نیست زيرا بستگي به خصوصیات ماشین و مواد دارد. حركت مواد بر حسب متر بر دقیقه بیان مي شود. اگر طول الك (بر حسب متر) در 60 ضرب شود و بر نرخ حركت مواد (بر حسب m min-1)تقسیم شود حاصل آن بر حسب ثانیه بدست مي آيد. اين مسئله برای تعیین ظرفیت دستگاه بسیار مفید است.


ل- سرعت هوا: كاربرد هوا در تمیزكنندههای بادی برای جداسازی ذرات سبكتر است كه مبنای آن اختلاف در جرم حجمي است. هوا هم قبل از تغذيه مواد بر روی سطح الك و هم هنگام جداشدن روی سطح الك و عبور از سوراخهای الك به مواد اعمال نیرو ميكند

اصلاح راندمان الك: راندمان تمیزكنندههای غربالي توسط برخي از ضمائم زير اصلاحپذير است.


الف- برسهای الك: راندمان تمیزكردن به طور مستقیم با درصد باز بودن سوراخهای الك ارتباط دارد. برای باز نگه داشتن سوراخها بايد برس هايي در زير هر كدام از صفحات الك قرار داد. اين برسها با حركت رفت و برگشتي زير صفحه الك غربالها را جاروب نموده و از گیركردن مواد در سوراخهای آنها جلوگیری ميكنند. برس ها بايد به طرز صحیحي تنظیم شوند و در طي زمان استفاده از الك فعال باشند تا از جداسازی ناقص جلوگیری نمايند.


ب- پوشش برزنتي: برخي از اوقات دانه ها و ساقه های بلند به صورت قائم قرار گرفته و در سوراخ ها گیر ميكنند و باعث ريزش دانه ها و كاهش راندمان دستگاه مي شوند. اين مشكل با بستن يك صفحه پلاستیكي يا برزنتي بر روی الك كه تا حد ممكن به صفحات الك نزديك باشد، به حداقل ميرسد. بر اثر وزن اين صفحه دانه ها و ساقه های بلند به صورت تخت بر روی سطح الك باقي ميمانند و در سوراخها قرار نمي گیرد.


ج- ضربه زدن الك: برای تمیز نگهداشتن الك يك ضربه زن چكشي بر روی سطح الك نصب مي شود. ضربه زدن بر روی الك، موادی را كه در سوراخهای الك گیر كرده است را تكان مي دهد و در اثر اين تكان آنها را آزاد ميكند.


د- گلوله های لاستیكي: معمولاً صفحه الكهای دو يا سه تايي در غربالها مورد استفاده قرار مي گیرند. بین دو صفحه الك گلوله های لاستیكي در قسمتي جداگانه قرار گرفته است. وقتي كه الكها كار مي كنند گلوله ها روی سطح به ديوارههای الك برخورد مي كنند و در اثر ضربه مواد گیركرده در الك را آزاد مي سازند.

نكات قابل توجه در طراحي تمیزكننده های بادی تاثیر مي گذارند را مي توان به دو گروه طبقه بندی كرد: 1- عوامل مربوط به مواد و 2- عوامل مربوط به دستگاه و عملكرد آن. 

 

1- عوامل مربوط به مواد:

عوامل مختلف مربوط به ماده كه تاثیر محسوسي بر طراحي يك تمیزكننده مي گذارند در ادامه تشريح شده است.

 • فشردگي هوا: آزاد بودن جريان مواد بر روی الك بطور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر حجم مواد روی الك قرار ميگیرد. اگر بستر مواد روی الك بسیار فشرده شود جريان طبیعي آن مختل خواهد شد. جريان معمول بدون تغییر و جابجايي موقعیت ذرات نسبت به ذرات مجاور اتفاق نمي افتد. از طرف ديگر حجم كم مواد بر روی الك نیز باعث ريخت و پاش مواد و باد بردگي آنها مي شود.
 •  شكل و اندازه ذرات: در مواردی كه شكل و اندازه ذرات متناسب با هم است دو دلیل برای باقيماندن و يا عبور آنها از يك الك وجود دارد. نخست آنكه همه سوراخ های الك مربعي و دارای ابعاد يكساني نیستند و دانههای تخت در جهت قطر سوراخ از آن عبور ميكنند. دوم آنكه برخي تغییرات در اندازه و شكل سوراخ ها هنگام ساخت قابل پیشگیری نیست. در نتیجه اندازه و شكل دانه های عبور كرده يا باقيمانده بستگي به اندازه و شكل سوراخ های الك دارد. شكل و اندازه ذرات يكي از عوامل تصمیم گیری برای تعیین شكل صحیح الك گرد، مستطیلي، مثلثي و غیره است. اندازه ذرات كروی را مي توان با قطر آن مشخص نمود، اما در عمل اين مسئله درست نیست. در شكل مواد اختلاف زيادی است. شكل ذرات از حالت كروی تا كشیده تغییر ميكند، بطوري كه در تعیین اندازه آنها مشكل ايجاد مي شود. شكل ذرات مسیر عبور ذرات ريز را از الك و همچنین انتقال ذرات درشت را تحت تاثیر قرار مي دهد. بعلاوه بر اصطكاک بین ذرات اثر ميگذارد و بدين ترتیب مواد ريزتر بر روی سطح الك باقي مي مانند. وقتي ذرات كشیده تر وجود دارد لازم است كه اين ذرات روی سطح الك باقي بمانند درحالیكه به ذراتي كه طول و عرض و ضخامت تقريباً برابری دارند (كرويت بیشتری دارند) اجازه عبور داده شود. ذرات با اشكال نامنظم برخي مواقع با يكديگر درگیر شده ايجاد كلوخه مي كنند كه باعث گرفتگي الك ميشود. انواع مختلف برس ها را مي توان در زير الك قرار داد تا از تجمع و كلوخه شدن ذرات جلوگیری كند.
 • توزيع اندازههای مختلف ذرات: توزيع بخش های مختلف مواد مثل كاه، دانه و ساقه در مخلوطي از اين اقلام تاثیر بسزايي در جداسازی آنها مي گذارد.
 • چسبندگي و سايندگي: اگر مواد به يكديگر بچسبند بايستي از يكديگر جدا شوند. مواد ساينده انتخاب الك را تحت تاثیر قرار مي دهند. الكتريسیته ساكن كه توسط مالش بین ذرات ايجاد مي شود باعث چسبندگي ذرات بر روی سطح الك و گرفتگي الك مي شود. چنین ذراتي را نمي توان با عملیات مكانیكي تخلیه بار نمود. با وجود چنین حالتي رطوبت مواد نیز تاثیر خود را در طراحي الك ها مي گذارد.

محصول مرتبط:  الک کنترل

2- عوامل کارکرد دستگاه:

ظرفیت و راندمان الك ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند. در عملیات الككردن، وقتیكه راندمان افزايش مييابد، ظرفیت كاهش مييابد. برخي از عوامل يا فاكتورهای دستگاه كه در طراحي يك تمیزكننده مطرح هستند، در زير توضیح داده شده است.

 • مكانیزم تغذيه: تغذيه مواد روی الك بايد بدرستي صورت گیرد، تا ماكزيمم راندمان و ظرفیت دستگاه بدست آيد. مواد بايد به صورت يكنواخت در سطح الك توزيع گردند. مواد بايد در جهت موازی محور طولي الك حركت نمايند و تا حد ممكن سرعت كمي داشته باشند.
 • اندازه الك: اندازه سطح الك با ظرفیت مورد انتظار از دستگاه نشان داده مي شود. لازم است به دو مسئله اشاره شود، نخست آنكه عرض الك بر ظرفیت دستگاه اثر مي گذارد و دوم آنكه طول الك راندمان دستگاه را تحت تاثیر قرار ميدهد. عرض الك برای كاهش ضخامت مواد ريخته شده و بر روی آن موثر است و طول بايد بحدی باشد كه مواد ريز از انبوه مواد درشت بخوبي جدا شوند. البته اين نكته نیز درست است كه عرض بر راندمان و طول بر ظرفیت اثر مي گذارد اما تاثیر آن بحدی كم است كه قابل چشم پوشي است. تحقیقات بر روی اندازه عرض و طول الك يك قاعده كلي را به اثبات رساند كه طول الك بايد 2 تا 3 برابر عرض آن باشد.
 • ضخامت لايه مواد تغذيه شده بر روی الك: يك معیار تصمیم گیری برای مقدار تغذيه آن است كه ضخامت بايد به اندازه يك دانه باشد. بعبارت ديگر مواد بقدری تغذيه شوند كه بر روی يكديگر سوار نشوند و همگي در تماس مستقیم با سطح الك باشند. اين مسئله فقط وقتي امكان پذير است كه نرخ تغذيه و ظرفیت دستگاه پايین باشد. از طرف ديگر لازم است كه كلیه مواد در تماس با الك و در تماس با دانه های اطراف خود باشند. روش های زير برای كنترل اين ضخامت ميتواند مورد استفاده قرار گیرد:
 1.  با نرخ ثابت تغذيه ضخامت لايه با افزايش شیب الك كاهش مييابد
 2.  با شیب ثابت ضخامت لايه با افزايش نرخ تغذيه افزايش مييابد و بر عكس.
 • شكل سوراخها: شكل سوراخهای الك بستگي به شكل دانه هايي كه تمیز مي شوند، دارد. بنابراين سوراخهای ريز تا حد امكان برای غربال كردن مواد و سوراخهای درشت برای درجه بندی مواد مورد استفاده قرار مي گیرند.
 • درصد سطح سوراخها: درصد بالای سطح سوراخها راندمان و ظرفیت الك را افزايش مي دهد. برای اطمینان از تماس مناسب و استفاده مناسب از سطح الك، سوراخها بايد در كنار يكديگر قرار گیرند.
 • اندازه سوراخها: اندازه سوراخهای الك بستگي به اندازه و شكل مواد دارد. برای سوراخهای گرد اندازه الك مخصوص غربال كردن به اندازه ناچیزی بیشتر از معدل قطر دانه هايي است كه از آن عبور مي كنند، درحالی كه اندازه الكها برای جدا كردن مواد به اندازه ای كوچك است كه كوچك ترين مواد با اندازه مورد نظر را در خود نگهدارد.
 • طول كورس حركتي الك: كورس الك نیز بر راندمان جداسازی اثر مي گذارد. مقدار بهینه كورس برای جداسازی دانه گندم با ماكزيمم راندمان 17 میلیمتر توصیه مي شود.
 • زوايه شیب: شیب الك ها نسبت به سطح افق قابل تنظیم است. دامنه معمول تنظیم زاويه از ° 4 تا ° 12 است. جداكننده های با ظرفیت بالا ممكن است دارای دامنه تنظیم بیشتری برای حركت سريعتر مواد در روی آن باشند ولي در تمیزكننده هايي كه هدف دقت كار است دامنه ° 4 تا ° 12 بسیار مناسب است. زوايه شیب تابعي از متغیرهای مختلفي مثل مواد، عرض، طول الك و غیره است. اگر زاويه بسیار زياد باشد، مواد سريعاً بر روی سطح الك حركت ميكنند و راندمان كاهش مي يابد. چنانچه زاويه شیب افزوده شود، مسیر افقي سوراخها كاهش مييابد (حركت مواد از روی سوراخها سريعتر است). زاويه بیش از ° 23 تاثیر سوراخها را كاهش مي دهد به طوری كه يك لايه نازک مواد تشكیل شده روی سطح الك با حركت سريع از روی آنها عبور مي كند. همچنان كه راندمان دستگاه در شیب های تند الك كاهش مي يابد، ظرفیت دستگاه در زوايای كم نیز بسیار پايین است. الكها بايد بطور مستقل قابل تنظیم باشند و بدين لحاظ هر الك برای نتیجه مطلوب تر، ممكن است دارای شیب متفاوتي باشد. زاويه بايد بگونه ای باشد، كه دانه های سبك و نامرغوب الك شوند و همچنین بايد بحدی كم باشد، كه از جهش های پي در پي دانه های مرغوب بر روی الك جلوگیری كند، در غیر اينصورت درجه بندی بدرستي صورت نمي گیرد. الك های شبكه سیمي همواره بايد بگونه ای زاويه داده شوند، كه از جهش و ضربه به مواد حین انتقال و حركت آنها جلوگیری شود.
 • دامنه و فركانس ارتعاش: سرعت و دامنه ارتعاش بايد به حدی باشد، كه انتقال مواد به درستي صورت گیرد و از گرفتگي الك جلوگیری كند. اين موضوع كم و بیش بستگي به اندازه و وزن موادی دارد كه الك ميشوند و ارتباطي با شیب سطح الك و نوع آن نیز دارد. منظور و هدف چینه چینه كردن مواد روی سطح الك است، تا عمل الك با راندمان بالايي صورت گیرد. ارتعاش سريع باعث چرخیدن و غلتیدن مواد شده و در نتیجه از همه وجوه با سوراخهای الك تماس حاصل ميكنند. بنابراين ارتعاش سريع در تمیزكردن مواد سبك و پوشال با راندمان بالا موثر است، اما وقتي سرعت ارتعاش بسیار بالاست، دانه های گرد و سنگین روی سطح الك مي جهند و بدرستي الك نمي شوند. گرچه دانه ها در ارتعاش بسیار كم بر روی سطح الك ساكن مي شوند اما برای جداسازی دقیق مواد از ارتعاش كم، هم استفاده مي كنند. اين موضوع باعث گرفتگي سوراخ های الك مي شود و در نهايت عمل تمیزكردن بخوبي صورت نمي گیرد. فركانس ارتعاش اثر بسیار معني داری روی تلفات دانه در كمباين ها دارد. افزايش در فركانس ارتعاش حداكثر تا يك مقدار معیني، راندمان خوبي دارد اما كاهش در راندمان نیز در فركانسهای بسیار بالا اتفاق ميافتد.
 • تعداد الكها: معمولاً اعتقاد بر اين است كه بیشترين راندمان الك كردن وقتي صورت ميگیرد كه دستگاه دارای يك صفحه الك باشد. اين بدان علت است كه در دستگاه های چند صفحهای الك های زيرين به طور كامل تغذيه نمي شوند و برای جداسازی مطلوب هر صفحه الك به شیب و دامنه ارتعاش متناسب خود نیازمند است.
 • نرخ حركت پیشروی: نرخ حركت پیشروی به طور كلي يك فاكتور تجربي است. كه به تنهايي مطرح نیست زيرا بستگي به خصوصیات ماشین و مواد دارد. حركت مواد بر حسب متر بر دقیقه بیان مي شود. اگر طول الك (بر حسب متر) در 60 ضرب شود و بر نرخ حركت مواد (بر حسب m min-1)تقسیم شود حاصل آن بر حسب ثانیه بدست مي آيد. اين مسئله برای تعیین ظرفیت دستگاه بسیار مفید است.
 •  سرعت هوا: كاربرد هوا در تمیزكنندههای بادی برای جداسازی ذرات سبكتر است كه مبنای آن اختلاف در جرم حجمي است. هوا هم قبل از تغذيه مواد بر روی سطح الك و هم هنگام جداشدن روی سطح الك و عبور از سوراخهای الك به مواد اعمال نیرو ميكند

اصلاح راندمان الك

راندمان تمیزكننده های غربالي توسط برخي از ضمائم زير اصلاحپذير است.

 • برسهای الك: راندمان تمیزكردن به طور مستقیم با درصد باز بودن سوراخهای الك ارتباط دارد. برای باز نگه داشتن سوراخها بايد برس هايي در زير هر كدام از صفحات الك قرار داد. اين برسها با حركت رفت و برگشتي زير صفحه الك غربالها را جاروب نموده و از گیركردن مواد در سوراخهای آنها جلوگیری ميكنند. برس ها بايد به طرز صحیحي تنظیم شوند و در طي زمان استفاده از الك فعال باشند تا از جداسازی ناقص جلوگیری نمايند.
 • پوشش برزنتي: برخي از اوقات دانه ها و ساقه های بلند به صورت قائم قرار گرفته و در سوراخ ها گیر ميكنند و باعث ريزش دانه ها و كاهش راندمان دستگاه مي شوند. اين مشكل با بستن يك صفحه پلاستیكي يا برزنتي بر روی الك كه تا حد ممكن به صفحات الك نزديك باشد، به حداقل ميرسد. بر اثر وزن اين صفحه دانه ها و ساقه های بلند به صورت تخت بر روی سطح الك باقي ميمانند و در سوراخها قرار نمي گیرد.
 • ضربه زدن الك: برای تمیز نگهداشتن الك يك ضربه زن چكشي بر روی سطح الك نصب مي شود. ضربه زدن بر روی الك، موادی را كه در سوراخهای الك گیر كرده است را تكان مي دهد و در اثر اين تكان آنها را آزاد ميكند.
 • گلوله های لاستیكي: معمولاً صفحه الكهای دو يا سه تايي در غربالها مورد استفاده قرار مي گیرند. بین دو صفحه الك گلوله های لاستیكي در قسمتي جداگانه قرار گرفته است. وقتي كه الكها كار مي كنند گلوله ها روی سطح به ديوارههای الك برخورد مي كنند و در اثر ضربه مواد گیركرده در الك را آزاد مي سازند.

دیدگاهتان را بنویسید