مقالات

نحوه عملکرد جداکننده بشقابی به چه صورت است

[:en]

جداكننده بشقابي (Disk Separator) مواد را بر اساس اختلاف در طول آنها جدا مي سازند. جداكننده دارای محفظه يا حفره هايي بر روی سطح خود است. وقتي دستگاه عمل ميكند، مواد كوچك در حفره ها قرار مي گیرند در حالی كه مواد درشت تر به بیرون پرتاب مي شوند. اين وسیله مخصوصاً برای جداسازی مواد غیر يكسان مثل گندم، جو، چاودار، خردل از يولاف استفاده مي شود. جداكننده بشقابي شامل تعدادی ديسك حفره داراست كه به صورت سری روی يك محور قرار گرفته اند. اين محور در محفظه ای بسته واقع است و به صورت افقي مي چرخد. حفره ها مطابق شكل زیر به صورت مثلثي (تقريباً قائم الزاويه) مي باشند.

هنگامي كه بشقاب ها در توده دانه حركت مي كنند حفره ها، دانه های كوچك را گرفته و در خود نگهداری مي كند. موادی كه در حفره های بشقاب قرار نمي گیرند توسط بازوهای چرخ به طرف ديگر انتقال داده مي شوند و از دريچه انتها خارج ميشوند. يك دستگاه را برای درجه بندی دانه های با اندازه مختلف مي توان با نصب بشقابهايي با حفره های مختلف تجهیز نمود. توده دانه ابتدا از درون يك بشقاب با حفره های كوچك مي گذرد و بهتدريج كه به طرف خروجي نزديك ميشود بشقاب هايي با اندازه های بزرگتر سر راه دانه ها قرار مي گیرند. اگر فقط جداسازی برای يك اندازه مد نظر باشد، افزايش بشقاب با حفره های يك اندازه باعث افزايش ظرفیت دستگاه مي شود. پره های ضمیمه به بازوهای بشقاب به منظور حركت دانه ها در دستگاه، بهم زدن آنها و همچنین به منظور تماس مناسبتر دانه ها با حفره های بشقاب مورد استفاده قرار مي گیرند.
حفره های بشقاب دارای سه شكل اصلي با اندازه های مختلف است. حفره R كه از نام برنج گرفته شده است، برای جداكردن دانه های شكسته برنج طراحي شده است. اين حفره ها به صورت لبه های برآمده تخت و گرد است. اين حفره دانههای گرد را به بیرون مي ريزد اما دانه های شكسته را به بالا انتقال ميدهد. حفره V شكل كه از ابتدای نام ماشك اخذ شده است، برای جداسازی دانه های گرد طراحي شده است. اين حفره ها دارای لبه های گرد است كه دانه های كشیده و استوانهای شكل را به بیرون مي ريزد. بشقاب هايي كه با حروف ديگر مشخص مي شود، برای مقاصد خاص مورد استفاده قرار ميگیرند.

[:fa]

جداكننده بشقابي (Disk Separator) مواد را بر اساس اختلاف در طول آنها جدا مي سازند. جداكننده دارای محفظه يا حفره هايي بر روی سطح خود است. وقتي دستگاه عمل ميكند، مواد كوچك در حفره ها قرار مي گیرند در حالی كه مواد درشت تر به بیرون پرتاب مي شوند. اين وسیله مخصوصاً برای جداسازی مواد غیر يكسان مثل گندم، جو، چاودار، خردل از يولاف استفاده مي شود. جداكننده بشقابي شامل تعدادی ديسك حفره داراست كه به صورت سری روی يك محور قرار گرفته اند. اين محور در محفظه ای بسته واقع است و به صورت افقي مي چرخد. حفره ها مطابق شكل زیر به صورت مثلثي (تقريباً قائم الزاويه) مي باشند.

هنگامي كه بشقاب ها در توده دانه حركت مي كنند حفره ها، دانه های كوچك را گرفته و در خود نگهداری مي كند. موادی كه در حفره های بشقاب قرار نمي گیرند توسط بازوهای چرخ به طرف ديگر انتقال داده مي شوند و از دريچه انتها خارج ميشوند. يك دستگاه را برای درجه بندی دانه های با اندازه مختلف مي توان با نصب بشقابهايي با حفره های مختلف تجهیز نمود. توده دانه ابتدا از درون يك بشقاب با حفره های كوچك مي گذرد و بهتدريج كه به طرف خروجي نزديك ميشود بشقاب هايي با اندازه های بزرگتر سر راه دانه ها قرار مي گیرند. اگر فقط جداسازی برای يك اندازه مد نظر باشد، افزايش بشقاب با حفره های يك اندازه باعث افزايش ظرفیت دستگاه مي شود. پره های ضمیمه به بازوهای بشقاب به منظور حركت دانه ها در دستگاه، بهم زدن آنها و همچنین به منظور تماس مناسبتر دانه ها با حفره های بشقاب مورد استفاده قرار مي گیرند.
حفره های بشقاب دارای سه شكل اصلي با اندازه های مختلف است. حفره R كه از نام برنج گرفته شده است، برای جداكردن دانه های شكسته برنج طراحي شده است. اين حفره ها به صورت لبه های برآمده تخت و گرد است. اين حفره دانههای گرد را به بیرون مي ريزد اما دانه های شكسته را به بالا انتقال ميدهد. حفره V شكل كه از ابتدای نام ماشك اخذ شده است، برای جداسازی دانه های گرد طراحي شده است. اين حفره ها دارای لبه های گرد است كه دانه های كشیده و استوانهای شكل را به بیرون مي ريزد. بشقاب هايي كه با حروف ديگر مشخص مي شود، برای مقاصد خاص مورد استفاده قرار ميگیرند.

[:]

دیدگاهتان را بنویسید