مقالات

عوامل مؤثر بر کیفیت محصول خرد شده و ظرفیت کاری آسیاب چکشی | افزایش راندمان آسیاب چکشی به چه عواملی بستگی دارد؟

[:fa]افزایش راندمان آسیاب چکشی[:]

[:en]

به طور کلی میزان خرد شدن مواد در آسیاب چکشی به تعداد چکش، اندازه چکش، سرعت ضربه ای، سرعت دورانی، نیروی ماشین، اندازه قطر سوراخ های غربال، میزان ورودی دانه به آسیاب (نرخ تغذیه) و کیفیت غلات (رطوبت، سختی، وزن، دانسیته مواد و نوع غله) بستگی دارد.

چکش ها
چکش مهمترین جزء آسیاب چکشی است که زودتر از همه قسمتها فرسوده میشود. کارآیی یک آسیاب و کیفیت محصول آسیاب شده بیش از همه به شکل و ابعاد، دقت و کیفیت تولید، سرعت خطی، تعداد و طرز قرار گرفتن چکشها بستگی دارد. سرعت ضربه ای طبق فرمول زیر محاسبه می شود:
که در آن:
D قطر چکش بر حسب inو rpm دور در دقیقه شفت توان دهی چکش ها است.
سرعت ضربه ای معمولاً بین 16000تا 23000فوت در دقیقه ( 5111تا 7000متر در دقیقه) است. زمانی که سرعت ضربه ای بیش از 23000 فوت در دقیقه باشد،باید تنظیمات دقیقی در طرح آسیاب انجام شود. سرعت ضربه ای کمتر از 13000 فوت در دقیقه را پایین، سرعت ضربه ای 13000 تا 18000فوت در دقیقه را متوسط (موجب تولید محصولی با کیفیت بالا و ظرفیت و راندمان مناسب خواهند شد) و سرعت ضربه ای بیشتر از 18000 فوت در دقیقه را بالا مینامند. سرعت ضربه ای خیلی بالا ( 25111فوت در دقیقه) برای نرم شدن مواد در ظرفیت و راندمان بالا مناسب است.
صفحه غربال (توری)
صفحه غربال یکی از قطعات اصلی کنترل کننده اندازه ذرات محصول آسیاب شده و نیز یکی از قطعات فرسایشی دستگاه آسیاب است. کارآیی آسیاب کردن و نیز غربال کردن به مقدار زیاد به شکل، قطر سوراخ ها و درصد مساحت حاوی سوراخ غربال ها بستگی دارد.
نوع دانه
گونه و رقم خاص دانه می تواند بر شرایط و عملکرد دستگاه تاثیر داشته باشد. هر نوع خاصی از محصولات شرایط کاری و تنظیمات مربوط به خود را دارد که شرایط بهینه این تنظیمات (انتخاب غربال، سرعت دورانی، تعداد چکش و…) بایستی با انجام آزمایش بر روی دستگاه تعیین شوند.
میزان رطوبت دانه
تاثیر رطوبت دانه علاوه بر کارایی دستگاه می تواند بر خروجی مواد خرد شده تاثیرگذار باشد؛ چرا که مواد با رطوبت پائین نسبت به رطوبت بالا بهتر خرد می شوند. چون که داشتن رطوبت زیاد در محصول مانع از گسیختگی و خرد شدن بهتر بافت محصول می شود. محتوای رطوبتی طبق استاندارد ،ASAE S358.2 بر مبنای وزن تر یا خشک به دست می آید. معمولاً از دستگاه های اندازهگیری رطوبت سنج جهت تسهیل در انجام کار اندازه گیری رطوبت استفاده می شود.
میزان ورود دانه به آسیاب (نرخ تغذیه)
نرخ تغذیه هم بایستی در آزمون های عملی تعیین گردد؛ چرا که میزان ورود دانه به آسیاب، تنظیمات خاص خود شامل: سرعتهای دورانی، کم یا زیاد بودن تعداد چکش و … را می طلبد که با تعیین آن تاثیر بسزایی در کارایی دستگاه خواهد داشت.

[:fa]به طور کلی افزایش راندمان آسیاب چکشی و میزان خرد شدن مواد در آسیاب چکشی به تعداد چکش، اندازه چکش، سرعت ضربه ای، سرعت دورانی، نیروی ماشین، اندازه قطر سوراخ های غربال، میزان ورودی دانه به آسیاب (نرخ تغذیه) و کیفیت غلات (رطوبت، سختی، وزن، دانسیته مواد و نوع غله) بستگی دارد.

محصول مرتبط: آسیاب چکشی

چکش ها

چکش مهمترین جزء آسیاب چکشی است که زودتر از همه قسمتها فرسوده میشود. کارآیی یک آسیاب و کیفیت محصول آسیاب شده بیش از همه به شکل و ابعاد، دقت و کیفیت تولید، سرعت خطی، تعداد و طرز قرار گرفتن چکشها بستگی دارد. سرعت ضربه ای طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

که در آن:
D قطر چکش بر حسب inو rpm دور در دقیقه شفت توان دهی چکش ها است.

سرعت ضربه ای معمولاً بین 16000تا 23000فوت در دقیقه ( 5111تا 7000متر در دقیقه) است. زمانی که سرعت ضربه ای بیش از 23000 فوت در دقیقه باشد،باید تنظیمات دقیقی در طرح آسیاب انجام شود. سرعت ضربه ای کمتر از 13000 فوت در دقیقه را پایین، سرعت ضربه ای 13000 تا 18000فوت در دقیقه را متوسط (موجب تولید محصولی با کیفیت بالا و ظرفیت و راندمان مناسب خواهند شد) و سرعت ضربه ای بیشتر از 18000 فوت در دقیقه را بالا مینامند. سرعت ضربه ای خیلی بالا ( 25111فوت در دقیقه) برای نرم شدن مواد در ظرفیت و راندمان بالا مناسب است.

صفحه غربال (توری)

صفحه غربال یکی از قطعات اصلی کنترل کننده اندازه ذرات محصول آسیاب شده و نیز یکی از قطعات فرسایشی دستگاه آسیاب است. کارآیی آسیاب کردن و نیز غربال کردن به مقدار زیاد به شکل، قطر سوراخ ها و درصد مساحت حاوی سوراخ غربال ها بستگی دارد.

نوع دانه

گونه و رقم خاص دانه می تواند بر شرایط و عملکرد دستگاه تاثیر داشته باشد. هر نوع خاصی از محصولات شرایط کاری و تنظیمات مربوط به خود را دارد که شرایط بهینه این تنظیمات (انتخاب غربال، سرعت دورانی، تعداد چکش و…) بایستی با انجام آزمایش بر روی دستگاه تعیین شوند.

میزان رطوبت دانه

تاثیر رطوبت دانه علاوه بر کارایی دستگاه می تواند بر خروجی مواد خرد شده تاثیرگذار باشد؛ چرا که مواد با رطوبت پائین نسبت به رطوبت بالا بهتر خرد می شوند. چون که داشتن رطوبت زیاد در محصول مانع از گسیختگی و خرد شدن بهتر بافت محصول می شود. محتوای رطوبتی طبق استاندارد ،ASAE S358.2 بر مبنای وزن تر یا خشک به دست می آید. معمولاً از دستگاه های اندازهگیری رطوبت سنج جهت تسهیل در انجام کار اندازه گیری رطوبت استفاده می شود.

میزان ورود دانه به آسیاب (نرخ تغذیه)

نرخ تغذیه هم بایستی در آزمون های عملی تعیین گردد؛ چرا که میزان ورود دانه به آسیاب، تنظیمات خاص خود شامل: سرعتهای دورانی، کم یا زیاد بودن تعداد چکش و … را می طلبد که با تعیین آن تاثیر بسزایی در کارایی دستگاه خواهد داشت.[:]

دیدگاهتان را بنویسید