مقالات

ضرورت طراحی و ساخت نقاله های پنوماتیکی

[:en]

در کشور ایران اغلب کشاورزان به منظور  جابجایی غلاتی نظیر گندم، جو، نخود و… در مزارع خود و سپس در مرحله فرآوري همانند سیلوها و آسیاب ها از کارگر استفاده می شود که این امر موجب صرف هزینه هاي مالی و زمانی زیادي است. در برخی از محیط هاي فرآوري همانند آسیاب ها به دلیل ایجاد گرد و غبار ایجاد شده  توسط کارگر و یا نقاله هاي مکانیکی وجود سیستمی که بتواند بدون ایجاد گرد و غبار مواد آسان جاري شونده مانند گندم را به آسانی انتقال دهد، ضروری  می باشد.

در این انتقال از سیال هوا براي جابجایی مواد جامد استفاده می شود. در مواردي نظیر انتقال مواد از کشتی ها ناگزیر به استفاده از نقاله هاي پنوماتیکی می باشند و نقاله هاي مکانیکی هیچ گونه کاربردي در این زمینه ندارند. نقاله نیوماتیک حجم کمتري را نسبت به نقاله مکانیکی به خود اختصاص میدهد. در داخل کارخانجات صنایع غذایی، خطوط تولید محصولات مختلف و حتی در داخل یک ماشین مرکب نظیر کمباین، انتقال پنوماتیک به فرم هاي مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. از کاربردهاي دیگر انتقال و جابجایی مواد و محصولات کشاورزي می توان به بارگیري در اسکله ها اشاره کرد. کاربردهاي اختصاصی نیز می توان براي این موضوع در نظر گرفت، که از آن جمله می توان به بارگیري و انتقال کاه به کاهدان اشاره نمود. از این روش می توان براي انتقال مواد خطرناك و شیمیایی که به صورت گرانولی می باشند استفاده نمود. محل بارگیري و تخلیه نیز میتواند چند ده متري از هم فاصله داشته باشد که آن هم لازمه مصرف توان بیشتر است.

لذا با توجه به مطالب ارایه شده طراحی و ساخت نقاله پنوماتیک که بتواند با حداقل توان، بیشترین کارایی را داشته باشد یک نیازي اساسی می باشد.

[:fa]

در کشور ایران اغلب کشاورزان به منظور  جابجایی غلاتی نظیر گندم، جو، نخود و… در مزارع خود و سپس در مرحله فرآوري همانند سیلوها و آسیاب ها از کارگر استفاده می شود که این امر موجب صرف هزینه هاي مالی و زمانی زیادي است. در برخی از محیط هاي فرآوري همانند آسیاب ها به دلیل ایجاد گرد و غبار ایجاد شده  توسط کارگر و یا نقاله هاي مکانیکی وجود سیستمی که بتواند بدون ایجاد گرد و غبار مواد آسان جاري شونده مانند گندم را به آسانی انتقال دهد، ضروری  می باشد.

در این انتقال از سیال هوا براي جابجایی مواد جامد استفاده می شود. در مواردي نظیر انتقال مواد از کشتی ها ناگزیر به استفاده از نقاله هاي پنوماتیکی می باشند و نقاله هاي مکانیکی هیچ گونه کاربردي در این زمینه ندارند. نقاله نیوماتیک حجم کمتري را نسبت به نقاله مکانیکی به خود اختصاص میدهد. در داخل کارخانجات صنایع غذایی، خطوط تولید محصولات مختلف و حتی در داخل یک ماشین مرکب نظیر کمباین، انتقال پنوماتیک به فرم هاي مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. از کاربردهاي دیگر انتقال و جابجایی مواد و محصولات کشاورزي می توان به بارگیري در اسکله ها اشاره کرد. کاربردهاي اختصاصی نیز می توان براي این موضوع در نظر گرفت، که از آن جمله می توان به بارگیري و انتقال کاه به کاهدان اشاره نمود. از این روش می توان براي انتقال مواد خطرناك و شیمیایی که به صورت گرانولی می باشند استفاده نمود. محل بارگیري و تخلیه نیز میتواند چند ده متري از هم فاصله داشته باشد که آن هم لازمه مصرف توان بیشتر است.

لذا با توجه به مطالب ارایه شده طراحی و ساخت نقاله پنوماتیک که بتواند با حداقل توان، بیشترین کارایی را داشته باشد یک نیازي اساسی می باشد.

[:]