مقالات

مزایای و معایب سیستم‌های انتقال پنوماتیکی (سیستم های انتقال مواد)

[:fa]سیستم های انتقال مواد[:]

[:en]

شرکت آورتین پیشرو در زمینه ساخت سیستم های انتقال مواد شما را به خواندن این مقاله دعوت می کند. یک سیستم انتقال پنوماتیک (سیستم های انتقال مواد)فرآیندي است که طی آن مواد فله اي با استفاده از یک سیال گازي به عنوان واسطه جهت انتقال مواد از یک یا چند نقطه به یک یا چند نقطه دیگر استفاده می گردد. بیشتر از هوا به عنوان سیال گازي استفاده می شود ولی در مواردي ممکن است از گازهاي دیگر به خصوص گازهاي بی اثر نیز استفاده نمود. اگر یک سیستم انتقال پنوماتیک به خوبی طراحی شده باشد، اغلب روشی علمی تر و مقرون به صرفه تر در انتقال مواد جامد آسان جاري شونده نسبت به سیستم هاي انتقال مکانیکی دیگر از جمله: تسمه نقاله، نقاله اسکرو، نوار نقاله ارتعاشی، نوار نقاله کششی و دیگر روشها می باشد، که این برتري به سه دلیل کلیدي زیر میباشد:

 1.  سیستم هاي انتقال مواد پنوماتیک در نصب و راه اندازي مقرون به صرفه می باشند.
 2. این سیستم ها می توانند مواد را بدون تماس با قطعات متحرك و محیط بیرونی انتقال دهند. که این محصور بودن سازگار با محیط زیست نیز می باشد.
 3. انعطاف پذیري از نظر مسیر انتقال مواد، تغییر مسیر و گسترش آن از انتقال پنوماتیک می توان براي انتقال مواد با چگالی 16 الی 3200 کیلوگرم بر مترمکعب استفاده کرد.

طراحی سیستم های انتقال مواد پنوماتیک

هدف از طراحی سیستم هاي انتقال پنوماتیک اطمینان از ظرفیت انتقال در نرخ جریان مشخص در یک فاصله معین می باشد. ظرفیت ها معمولا به صورت تن در ساعت بیان می شوند. اصل در طراحی این می باشد که راهی براي افزایش ظرفیت انتقال پیدا کرد طوري که حداقل مقدار افزایش در انتقال حجم هوا یا فشار خط را داشته باشد.
در طراحی و انتخاب یک سیستم انتقال پنوماتیک در نظر گرفتن پارامترهاي متعددي از قبیل خواص مواد انتقالی، سرعت انتقال و فاصله انتقال ضروري می باشد. بررسی رابطه بین این عوامل نشان می دهد که چگونه با تغییر یکی از عوامل، عوامل دیگر تغییر می کند. دو رابطه اساسی هستند.

 1. ظرفیت انتقال با مسافت انتقال رابطه عکس دارد.
 2. فشار انتقال به طور مستقیم با فاصله انتقال متناسب است.

مزایاي سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی

 • انواع محصولات را میتوان بدون ایجاد گرد و غبار انتقال داد.
 • انعطاف پذیري از نظر مسیر انتقال، بدین معنا که میتوان محصول را به صورتهاي مختلف افقی و عمودي و مایل انتقال داد.
 • امکان هدایت محصول به چند نقطه مختلف و امکان برداشت آن از چند نقطه متفاوت.
 • هزینه تعمیر و نگهداري پایین
 • از یک خط لوله انتقال می توان براي انتقال انواع محصولات استفاده کرد.
 • سهولت در کنترل و اتوماتیک کردن خط انتقال .
 • ایمنی بودن خط انتقال، بدین معنی که از این خط لوله ها می توان براي انتقال انواع محصولات بدون خطر آتش سوزي یا سایر خطرات استفاده کرد.

معایب سیستمهاي انتقال مواد پنوماتیک

 • مصرف توان بالا.
 • استهلاك و سایش تجهیزات.
 • طراحی نادرست سیستم انتقال باعث پایین آمدن کیفیت محصول می گردد.
 • با توجه به پیچیدگی طبیعت جریان هوا نیاز به مهارت بالایی براي طراحی، استفاده و نگهداري سیستم
  می باشد.
 • محدودیت در مسافت انتقال به خاطر بالا بودن توان مصرفی سیستم هاي انتقال پنوماتیکی عموما براي
  انتقال ذرات ریز در یک فاصله کوتاه تا چندصد متر  مناسب میباشند.

مقاله مرتبط: انتخاب نوار نقاله زنجیری مناسب انتقال آرد

[:fa]

شرکت آورتین پیشرو در زمینه ساخت سیستم های انتقال مواد شما را به خواندن این مقاله دعوت می کند. یک سیستم انتقال پنوماتیک (سیستم های انتقال مواد)فرآیندي است که طی آن مواد فله اي با استفاده از یک سیال گازي به عنوان واسطه جهت انتقال مواد از یک یا چند نقطه به یک یا چند نقطه دیگر استفاده می گردد. بیشتر از هوا به عنوان سیال گازي استفاده می شود ولی در مواردي ممکن است از گازهاي دیگر به خصوص گازهاي بی اثر نیز استفاده نمود. اگر یک سیستم انتقال پنوماتیک به خوبی طراحی شده باشد، اغلب روشی علمی تر و مقرون به صرفه تر در انتقال مواد جامد آسان جاري شونده نسبت به سیستم هاي انتقال مکانیکی دیگر از جمله: تسمه نقاله، نقاله اسکرو، نوار نقاله ارتعاشی، نوار نقاله کششی و دیگر روشها می باشد، که این برتري به سه دلیل کلیدي زیر میباشد:

 1.  سیستم هاي انتقال مواد پنوماتیک در نصب و راه اندازي مقرون به صرفه می باشند.
 2. این سیستم ها می توانند مواد را بدون تماس با قطعات متحرك و محیط بیرونی انتقال دهند. که این محصور بودن سازگار با محیط زیست نیز می باشد.
 3. انعطاف پذیري از نظر مسیر انتقال مواد، تغییر مسیر و گسترش آن از انتقال پنوماتیک می توان براي انتقال مواد با چگالی 16 الی 3200 کیلوگرم بر مترمکعب استفاده کرد.

طراحی سیستم های انتقال مواد پنوماتیک

هدف از طراحی سیستم هاي انتقال پنوماتیک اطمینان از ظرفیت انتقال در نرخ جریان مشخص در یک فاصله معین می باشد. ظرفیت ها معمولا به صورت تن در ساعت بیان می شوند. اصل در طراحی این می باشد که راهی براي افزایش ظرفیت انتقال پیدا کرد طوري که حداقل مقدار افزایش در انتقال حجم هوا یا فشار خط را داشته باشد.
در طراحی و انتخاب یک سیستم انتقال پنوماتیک در نظر گرفتن پارامترهاي متعددي از قبیل خواص مواد انتقالی، سرعت انتقال و فاصله انتقال ضروري می باشد. بررسی رابطه بین این عوامل نشان می دهد که چگونه با تغییر یکی از عوامل، عوامل دیگر تغییر می کند. دو رابطه اساسی هستند.

 1. ظرفیت انتقال با مسافت انتقال رابطه عکس دارد.
 2. فشار انتقال به طور مستقیم با فاصله انتقال متناسب است.

مزایاي سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی

 • انواع محصولات را میتوان بدون ایجاد گرد و غبار انتقال داد.
 • انعطاف پذیري از نظر مسیر انتقال، بدین معنا که میتوان محصول را به صورتهاي مختلف افقی و عمودي و مایل انتقال داد.
 • امکان هدایت محصول به چند نقطه مختلف و امکان برداشت آن از چند نقطه متفاوت.
 • هزینه تعمیر و نگهداري پایین
 • از یک خط لوله انتقال می توان براي انتقال انواع محصولات استفاده کرد.
 • سهولت در کنترل و اتوماتیک کردن خط انتقال .
 • ایمنی بودن خط انتقال، بدین معنی که از این خط لوله ها می توان براي انتقال انواع محصولات بدون خطر آتش سوزي یا سایر خطرات استفاده کرد.

معایب سیستمهاي انتقال مواد پنوماتیک

 • مصرف توان بالا.
 • استهلاك و سایش تجهیزات.
 • طراحی نادرست سیستم انتقال باعث پایین آمدن کیفیت محصول می گردد.
 • با توجه به پیچیدگی طبیعت جریان هوا نیاز به مهارت بالایی براي طراحی، استفاده و نگهداري سیستم
  می باشد.
 • محدودیت در مسافت انتقال به خاطر بالا بودن توان مصرفی سیستم هاي انتقال پنوماتیکی عموما براي
  انتقال ذرات ریز در یک فاصله کوتاه تا چندصد متر  مناسب میباشند.

مقاله مرتبط: انتخاب نوار نقاله زنجیری مناسب انتقال آرد

[:]