مقالات

]سوراخ‌های مورد استفاده در الک به چه صورت است

[:en]

الك ها معمولاً از صفحات فلزی مشبك و يا از شبكه های سیمي ساخته مي شوند. سوراخ ها در صفحات فلزی مشبك ممكن است مطابق شكل زیر دايرهای، مثلثي يا مستطیل كشیده باشند. سوراخها در نوع شبكه سیمي، مربعي يا مستطیلي است. اندازه و شكل و تركیب الك های موجود در بازار توسط شماره تجاری تعريف مي شود.

الكهای فلزی مشبك:
سوراخ گرد: سوراخهای گرد در صفحات مشبك توسط قطر سوراخ (میليمتر يا اينچ) اندازه گیری مي شود. بعنوان مثال الك 1/8 دارای شبكههای گرد 1/18 اینچی یا 2 میلیمتری است.

سوراخ دوكي شكل: سوراخهای دوكي شكل يا شیاری با دو بعد عرض و طول سوراخ شناخته مي شوند. برای تعیین ابعاد الك ابتدا عرض و سپس طول آن بیان ميشود مثل mm 2*1/8 .
معمولاً جهت سوراخ ها هم جهت با جريان دانه ها روی صفحه الك مي باشد.

سوراخهای مثلثي: دو سیستم مختلف برای اندازه شبكه های مثلثي وجود دارد. مرسوم ترين سیستم مورد استفاده بیان طول هر ضلع مثلث بر حسب میلیمتر است، بدين معني كه مثلث 9 میلیمتری
يك متساوی الاضلاع است كه طول هر ضلع آن 9 میلیمتر است. سیستم دوم بیان اندازه سوراخ ها بر طبق قطر دايره ای است كه در داخل مثلث محیط مي شود و بر حسب میلیمتر بیان مي شود. اين سیستم با حرف V مشخص ميشود. مثل 10V ، 9V و غیره.
الكهای از نوع شبكه سیمي:
شبكه مربعي: سوراخ های مربعي در نوع شبكه سیمي با تعداد سوراخ ها در هر اينچ از هر طرف اندازه گیری مي شوند. يك الك 9×9 دارای 9سوراخ در هر اينچ است.
شبكه مستطیلي: سوراخ های مستطیلي مشابه روش مربعي اندازه گیری مي شوند. يك الك با سوراخ های مستطیلي 6×7 دارای سه سوراخ در يك اينچ از يك طرف و 6 سوراخ در يك اينچ از يك طرف ديگر است. اين سوراخ ها با سیم شكل داده شده اند و موازی جهت حركت مواد قرار مي‌گیرند.

[:fa]

الك ها معمولاً از صفحات فلزی مشبك و يا از شبكه های سیمي ساخته مي شوند. سوراخ ها در صفحات فلزی مشبك ممكن است مطابق شكل زیر دايرهای، مثلثي يا مستطیل كشیده باشند. سوراخها در نوع شبكه سیمي، مربعي يا مستطیلي است. اندازه و شكل و تركیب الك های موجود در بازار توسط شماره تجاری تعريف مي شود.

الكهای فلزی مشبك:
سوراخ گرد: سوراخهای گرد در صفحات مشبك توسط قطر سوراخ (میليمتر يا اينچ) اندازه گیری مي شود. بعنوان مثال الك 1/8 دارای شبكههای گرد 1/18 اینچی یا 2 میلیمتری است.

سوراخ دوكي شكل: سوراخهای دوكي شكل يا شیاری با دو بعد عرض و طول سوراخ شناخته مي شوند. برای تعیین ابعاد الك ابتدا عرض و سپس طول آن بیان ميشود مثل mm 2*1/8 .
معمولاً جهت سوراخ ها هم جهت با جريان دانه ها روی صفحه الك مي باشد.

سوراخهای مثلثي: دو سیستم مختلف برای اندازه شبكه های مثلثي وجود دارد. مرسوم ترين سیستم مورد استفاده بیان طول هر ضلع مثلث بر حسب میلیمتر است، بدين معني كه مثلث 9 میلیمتری
يك متساوی الاضلاع است كه طول هر ضلع آن 9 میلیمتر است. سیستم دوم بیان اندازه سوراخ ها بر طبق قطر دايره ای است كه در داخل مثلث محیط مي شود و بر حسب میلیمتر بیان مي شود. اين سیستم با حرف V مشخص ميشود. مثل 10V ، 9V و غیره.
الكهای از نوع شبكه سیمي:
شبكه مربعي: سوراخ های مربعي در نوع شبكه سیمي با تعداد سوراخ ها در هر اينچ از هر طرف اندازه گیری مي شوند. يك الك 9×9 دارای 9سوراخ در هر اينچ است.
شبكه مستطیلي: سوراخ های مستطیلي مشابه روش مربعي اندازه گیری مي شوند. يك الك با سوراخ های مستطیلي 6×7 دارای سه سوراخ در يك اينچ از يك طرف و 6 سوراخ در يك اينچ از يك طرف ديگر است. اين سوراخ ها با سیم شكل داده شده اند و موازی جهت حركت مواد قرار مي‌گیرند.

[:]

دیدگاهتان را بنویسید