مقالات

روش های متداول ذخیره سازی غلات

[:fa]روش های متداول ذخیره سازی غلات[:]

[:fa]

شرکت آورتین پیشرو در زمینه ذخیره غلات و تجهیزات انتقال غلات در این مقاله روش های متداول ذخیره سازی را تشریح می کند. نبود امکانات و یا غیراستاندارد بودن ظرفیت ذخیره سازی غلات در سامانه و فرآیند تولید آن، موجب خلاها، نقایص و کمبودهایي در این سیستم شده و این معضلات به صورت هزینه ها بر دوش دولت ها سنگیني مي کند و بخش دیگری بر سایر عوامل مانند بخش خصوصي به ویژه بهره برداران گندم کار و در نهایت کلیه مصرف کنندگان تحمیل میشوند.

خسارت های ناشي از فقدان الگوی مناسب ذخیره سازی به سه شکل کلي به صورت زیر بروز مي کند:
 • پرداخت هزینه های اضافی که آثار آن بر بودجه جاری دولت مشهود است.
 • ضایعات و تلفات کمي گندم، آرد و نان
 • ضایعات، تلفات و نازل بودن کیفیت گندم، ارد و نان
برای اجتناب از این خسارت ها، رعایت شرایطي لازم است. این شرایط عبارتند از :
الف- برنامه ریزی زماني و مکاني احداث ظرفیت بر اساس الگوی بهینه ذخیره سازی
ب- انتخاب اصلي نوع طرح ها
ج- اصل کمینه سازی توام با هزینه های عملیات بازرگاني گندم، آرد و نان
د- انتخاب مقیاس طرح ها در چهارچوب الگو بر اساس کمینه سازی هزینه های ساخت و بهره برداری
ه- انتخاب نوع طرح ها متناسب با شرایط منطقه
و- ارزیابي احداث طرح ها قبل از احداث
ز- مکان یابي اقتصادی با استقاده از الگوهای ریاضي
ح- مکاني یابي صحیح فني پس از مکان یابي اقتصادی
متاسفانه مطالعه و بررسي سازه های احداث شده، حاکي از عدم رعایت اغلب شرایط ذکر شده است. این معضل، در واقع دلیل اصلي بروز سنتي بودن ذخیره سازی غله و نبودن دیدگاه کارشناسي اقتصادی است.

روش های متداول ذخیره سازی غلات

به طور کلي در الگوی بهینه اقتصادی و مکان یابي طرح ها، سه رده تشکیلاتي و کلي ذخیره سازی به شرح زیر معرفي شده است:
الف- ذخیره سازی اولیه (سرِمزرعه)
ب- ذخیره سازی واسط
ج- ذخیره سازی نهایي
ذخیره سازی اولیه به منظور اصلي تنظیم ورودی با نرخ گیرش طرح های ذخیره سازی صورت مي گیرد. ذخیره سازی حد واسط به منظور بهبود کیفیت و ذخیره احتیاطي و تامین امنیت سیاسي، اجتماعي و اقتصادی و تنظیم بازار صورت مي گیرد. ذخیره سازی نهایي به منظور تنظیم خروجي و تنظیم ورودی متناسب با نرخ گیرش کارخانه های آرد صورت مي گیرد (این رده از نظر اقتصادی باید جزیي از خدمات کارخانه های آرد باشد)
مزایای ذخیره سازی اولیه، متعدد هستند. ترویج ذخیره سازی سرمزرعه مي تواند آثار زیر را در بر داشته باشد.
 • برای کشاورز به محض آمادگي برداشت، فضای ذخیره سازی لازم در دسترس قرار مي گیرد.
 • انعطاف پذیری و قدرت چانه زني کشاورز در فصل برداشت افزایش مي یابد. با توجه به این که در کشور ما بازار در انحصار دولت است، این انعطاف پذیری کمتر ظهور پیدا مي کند.
 • آمادگي لازم برای نگهداری یکسان غله با مدیریت صحیح و افزایش کیفیت محصول و بالابردن ارزش افزوده.
 • کاهش هزینه های حمل و نقل گندم از مزرعه به سیلوها در زمان غیر برداشت.
 • امکان برداشت سریع تر محصول و جلوگیری از ضایعات ریزش دانه روی زمین و یا خسارت های احتمالي حیوانات و پرندگان، حوادث طبیعي و غیرطبیعي
 • نقش مکمل برای سیلوهای متمرکز و تجاری به منظور جداسازی انواع دانه در مورد تقاضای مشتریان و همچنین تمهید و تسهیل اختلاط انواع دانه معین در سیلوهای تجاری و متمرکز
 • کاهش بار سرمایه گذاری دولت در ساخت ظرفیت ذخیره سازی. در سال های اخیر ساخت سیلوهای بخش خصوصي به منظور کاهش فشار تجمیع غله در فصل خرید انجام شده است. ترویج ذخیره سازی سر مزرعه قدمي در راه خصوصي سازی هزینههای ساخت طرح های ذخیره سازی خواهد بود.
 • ریسک نگهداری و کیفیت برای کشاورز کاهش مي یابد.
محل های ذخیره سازی تجاری و متمرکز حدواسط و نهایي گندم عموما شامل موارد زیر است که با توجه به شرایط آب و هوایي، موقعیت جغرافیایي، وضعیت اقتصادی، سیاستهای کشاورزی و روش و نوع ذخیرهسازی باید انتخاب و مورد توجه قرار گیرد.
الف- انبار
ب- نگهداری در کیسه های پلي اتیلن
ج- سیلو

در پایان می توانید در بخش دانشنامه سایت تشریح تکنولوژی‌های خاص صنعت آرد و خوراک دام و طیور را مطالعه کنید.

[:]