مقالات

دستگاه های جداسازی غلات بر اساس اندازه

[:en]

الك های درجه بندی يا تمیزكننده: اين وسايل جداسازی را بر اساس اندازه انجام مي دهند. مخلوط دانه و مواد خارجي بر روی سطح الك ريخته مي شوند و به صورت دستي يا مكانیكي مرتعش مي گردند. يك الك تك، مواد را به دو قسمت تقسیم مي كند. يك واحد الك ممكن است از دو يا چند صفحه الك تشكیل شده باشد. يك الك دستي در شكل زیر نشان داده شده است. اين الك از مواد نرم (كم كربن) ساخته شده است. جداسازی بر اساس اختلاف اندازه دانه و مواد خارجي مخلوط با آن صورت مي گیرد. اين الك به صورت معلق توسط 4 رشته نخ كه به نقطه ای متصل است عمل مي كند.

تصویر بالا یک تمیز كننده دستي با الك های مضاعف: 1-شاسي، 2- میله، 3- دسته الك، 4- دسته، 5- الكهای درجه بندی، 6- طناب، 7-دريچه است
مواد به صورت تودهای بر روی سطح الك ريخته مي شوند. اندازه صفحات الك هنگام عبور مواد از طرف بالا به طرف پايین تغییر مي كند، الك با حركت نوساني رفت و برگشتي باعث جداشدن مواد مي شود. دانه های تمیزشده توسط سیني زيرين جمع آوری مي شود، اين دانه ها را مي توان با دريچه فنر داری كه به سیني وصل است، از آن خارج نمود. ناخالصي های درشت، ساقه ها، پوسته ها و . . . بر روی الك بالايي جمع آوری مي شوند و سپس تخلیه مي گردند. مواد خروجي از الك زيری شامل گرد و غبار مواد شكسته دانه های چروكیده و غیره است كه حین الك كردن از صفحه الك كردن دوم خارج مي شوند.
يك نمونه وسیله درجه بندی بذر در شكل زیر نشان داده شده است. الك ها قابلیت آن را دارند كه منفك شده و الك مورد دلخواه برای درجه بندی انواع بذر جايگزين نمود. بذرها در درون مخزن قرار مي گیرند و توسط غلتك های تغذيه بر روی الك ريخته مي شوند. الكها با سیستم محور خروج از مركز مرتعش مي گردند. بذرهای درجه بندی شده از سه خروجي مختلف جمع آوری مي شوند. اين وسیله برای جداسازی مواد غذايي دانه ای مناسب است.

 

شکل بالا نیز طرحواره دستگاه درجه بندی بذر: 1- مخزن، -2قرقره، 3- غلتكهای تغذيه، 4- آويز، 5- الك، 6- شاسي، 7- خروجي بذر است.

[:fa]

الك های درجه بندی يا تمیزكننده: اين وسايل جداسازی را بر اساس اندازه انجام مي دهند. مخلوط دانه و مواد خارجي بر روی سطح الك ريخته مي شوند و به صورت دستي يا مكانیكي مرتعش مي گردند. يك الك تك، مواد را به دو قسمت تقسیم مي كند. يك واحد الك ممكن است از دو يا چند صفحه الك تشكیل شده باشد. يك الك دستي در شكل زیر نشان داده شده است. اين الك از مواد نرم (كم كربن) ساخته شده است. جداسازی بر اساس اختلاف اندازه دانه و مواد خارجي مخلوط با آن صورت مي گیرد. اين الك به صورت معلق توسط 4 رشته نخ كه به نقطه ای متصل است عمل مي كند.

تصویر بالا یک تمیز كننده دستي با الك های مضاعف: 1-شاسي، 2- میله، 3- دسته الك، 4- دسته، 5- الكهای درجه بندی، 6- طناب، 7-دريچه است
مواد به صورت تودهای بر روی سطح الك ريخته مي شوند. اندازه صفحات الك هنگام عبور مواد از طرف بالا به طرف پايین تغییر مي كند، الك با حركت نوساني رفت و برگشتي باعث جداشدن مواد مي شود. دانه های تمیزشده توسط سیني زيرين جمع آوری مي شود، اين دانه ها را مي توان با دريچه فنر داری كه به سیني وصل است، از آن خارج نمود. ناخالصي های درشت، ساقه ها، پوسته ها و . . . بر روی الك بالايي جمع آوری مي شوند و سپس تخلیه مي گردند. مواد خروجي از الك زيری شامل گرد و غبار مواد شكسته دانه های چروكیده و غیره است كه حین الك كردن از صفحه الك كردن دوم خارج مي شوند.
يك نمونه وسیله درجه بندی بذر در شكل زیر نشان داده شده است. الك ها قابلیت آن را دارند كه منفك شده و الك مورد دلخواه برای درجه بندی انواع بذر جايگزين نمود. بذرها در درون مخزن قرار مي گیرند و توسط غلتك های تغذيه بر روی الك ريخته مي شوند. الكها با سیستم محور خروج از مركز مرتعش مي گردند. بذرهای درجه بندی شده از سه خروجي مختلف جمع آوری مي شوند. اين وسیله برای جداسازی مواد غذايي دانه ای مناسب است.

 

شکل بالا نیز طرحواره دستگاه درجه بندی بذر: 1- مخزن، -2قرقره، 3- غلتكهای تغذيه، 4- آويز، 5- الك، 6- شاسي، 7- خروجي بذر است.

[:]

دیدگاهتان را بنویسید