مقالات

جداکننده های بادی- تمیزکننده های دوار

[:en]

الك های دوار به طور طبیعي دارای صفحات دايره ای هستند. حركت اين صفحات در سطح افق به صورت دوراني است. اين وسیله دارای يك استوانه تك يا جفت است. يك نوع تمیزكننده تك استوانهای در شكل زیر نشان داده شده است

که در اینجا تمیزكننده دوار شکل بالا شامل اجزایی به صورت زیر است:
1- مخزن تغذيه، 2- الك دوار، 3- پنكه مكنده، 4- دريچه تخلیه، 5- خروجي مواد خارجي درشت، 6- الك مرتعش
دستگاه دارای الك دوار، دستگاه مكنده و مخزن است كه به يك موتور الكتريكي تجهیز شده است و حركت الك و مكنده را تامین ميكند. مواد بدرون مخزن ريخته ميشوند. سپس با عبور از سوراخ های الك مواد درشت در روی آن باقي مي ماند و به طرف دريچه تخلیه حركت داده مي شوند. دانه هايي كه از مركز استوانه به بیرون مي ريزند با سرعت كمي ميچرخند و بر روی الك مرتعش مي ريزند تا ذرات زائد آن جدا شوند. ذرات سبك كاه و گرد و غبار توسط پنكه مكنده ای به بیرون انتقال داده مي شوند. دانه های تمیز از دريچه خروجي خاصي تخلیه مي گردند. يك الك دوار از نوع استوانه ای مظاعف در شكل زیر نشان داده شده است. اين دستگاه دارای دو الك دوار است و بقیه اجزاء آن مشابه نوع تمیزكننده تك استوانه ای دوار ميباشد. در دستگاه الك ها در دو جهت مخالف يكديگر مي چرخند.
الك دوار مضاعف همانند شکا بالا دارای اجزای زیر است
1- مخزن تغذيه، 2- الك دوار، 3- پنكه مكنده، 4- دريچه تخلیه، 5- خروجي مواد خارجي درشت، 6- الك مرتعش

[:fa]

الك های دوار به طور طبیعي دارای صفحات دايره ای هستند. حركت اين صفحات در سطح افق به صورت دوراني است. اين وسیله دارای يك استوانه تك يا جفت است. يك نوع تمیزكننده تك استوانهای در شكل زیر نشان داده شده است

که در اینجا تمیزكننده دوار شکل بالا شامل اجزایی به صورت زیر است:
1- مخزن تغذيه، 2- الك دوار، 3- پنكه مكنده، 4- دريچه تخلیه، 5- خروجي مواد خارجي درشت، 6- الك مرتعش
دستگاه دارای الك دوار، دستگاه مكنده و مخزن است كه به يك موتور الكتريكي تجهیز شده است و حركت الك و مكنده را تامین ميكند. مواد بدرون مخزن ريخته ميشوند. سپس با عبور از سوراخ های الك مواد درشت در روی آن باقي مي ماند و به طرف دريچه تخلیه حركت داده مي شوند. دانه هايي كه از مركز استوانه به بیرون مي ريزند با سرعت كمي ميچرخند و بر روی الك مرتعش مي ريزند تا ذرات زائد آن جدا شوند. ذرات سبك كاه و گرد و غبار توسط پنكه مكنده ای به بیرون انتقال داده مي شوند. دانه های تمیز از دريچه خروجي خاصي تخلیه مي گردند. يك الك دوار از نوع استوانه ای مظاعف در شكل زیر نشان داده شده است. اين دستگاه دارای دو الك دوار است و بقیه اجزاء آن مشابه نوع تمیزكننده تك استوانه ای دوار ميباشد. در دستگاه الك ها در دو جهت مخالف يكديگر مي چرخند.
الك دوار مضاعف همانند شکا بالا دارای اجزای زیر است
1- مخزن تغذيه، 2- الك دوار، 3- پنكه مكنده، 4- دريچه تخلیه، 5- خروجي مواد خارجي درشت، 6- الك مرتعش

[:]

دیدگاهتان را بنویسید