مقالات

جداکننده های بادی- تمیزکننده بادی مرتعش

[:en]

الك ها با تركیبي از جريان هوا مورد استفاده قرار مي گیرند تا عملیات تمیزكردن و جداسازی را برای بیشتر مواد دانه ای انجام دهند. تمیزكننده های تركیبي دارای سه نوع سیستم تمیزكننده هستند: دمشي، الك های جداكننده و الكهای درجه بندی زيری. تمیزكننده های بادی به دو دسته تقسیم بندی ميشوند، (الف) الك های مرتعش و (ب) الك های دوار كه بستگي به حركت سطح الك دارد.

الف- تمیزکننده بادی مرتعش: واحد تمیزكننده از دو يا سه الك (تا 8 عدد) تشكیل شده است. اين الك ها به يكديگر متصلند و به گونه ای معلقند كه دارای حركت رفت و برگشتي افقي و مقداری نیز حركت در جهت قائم هستند. تركیب اين دو حركت باعث حركت ذرات مي شود و همزمان آنها را كمي به طرف بالا پرتاب مي كند. شیب الك ها برای كنترل حركت دانه ها بر روی سطح الك قابل تنظیم است. همانطوری كه قبلاً نیز توضیح داده شد الك ها دارای سوراخهايي با اشكال دايرهای، مستطیلي و شیاردار هستند. بعضي اوقات سوراخ های الك گرفته مي شوند، مخصوصاً وقتي كه عمل درجه بندی دانه های ريز صورت مي گیرد. برای جلوگیری از انسداد سوراخ ها، زير سطح الكها برسهايي قرار دارد تا با حركت خود، مواد را بطرف بالا حركت دهد. برای اين منظور از وسايلي ديگری نیز استفاده ميشود. يك نوع تمیزكننده بادی ساده در شكل زیر نشان داده شده است.
شکل بالا طرح واره دستگاه تمیز كننده بادی مرتعش: 1- مخزن، 2- صفحات مغشوش كننده جريان، 3- دمنده، 4- الك رويي، 5- كانال خروجي، 6- الك سنگ، 7- جداكننده، 8- قیف تخلیه، 9- سیكلون، 10- كیسه جمع آوری ذرات است.
اين وسیله دارای دو الك است كه به يك واحد مكنده متصل است تا ذرات سبك را جدا سازد. دانه ها از مخزن بر روی صفحاتي برای جداشدن بذرهای بهم چسبیده ريخته و سپس بر روی الك رويي منتقل مي شوند. ذرات ريز حین عملیات توسط مكنده ای از دستگاه خارج مي شوند. ناخالصي های درشت مثل سنگ، ساقه ها، و غیره توسط الك اول جدا شده و از قسمت خروجي تخلیه مي گردند. دانه های الك شده بر روی الك پايین مي ريزند تا شن و ذرات گرد و غبار آن جدا شوند. دانه های الك شده در نهايت از دستگاه تخلیه مي گردند. وقتي دانه ها از لوله خروجي عبور مي كنند توسط نیروی مكشي باد نیز بعنوان مرحله آخر تمیز مي شوند. حین اين عملیات ناخالصي های سبك باقيمانده و دانه های چروكیده مكیده شده و ناخالصي های سبك توسط سیكلون از ذرات درشت تر جدا مي گردند و درون كیسه ای كه در زير سیكلون تعبیه شده است، جمع آوری مي شوند. چنین تمیزكنندهای ميتواند به صورت دستي يا پدال پايي نیز عمل كند. اما ظرفیت چنین تمیزكنندهای كمتر از نوع مكانیكي آن است. در شكل زیر يك نوع تمیزكننده مكانیكيپدالي توام نشان داده شده است. اين دستگاه از فولاد ساخته شده و شامل مخزن دانه ها همراه با مكانیزم تغذيه، محفظه الكهای معلق، واحد دمنده، واحد انتقال نیرو و واحد خارج از مركز است. دستگاه مي تواند به صورت دستي يا توسط موتور الكتريكي عمل كند.
شکل بالا طرحواره تمیز كننده بادی نوع پدالي (پايي): 1- شاسي، 2- مخزن، 3- مكانیزم تغذيه، 4- جعبه الك، 5- الك های درجه بندی، 6- پايه (كفشك ها) جعبه الك، 7- واحد خارج از مركز، 8- پنكه، 9- صندلي، 10- موتور الكتريكي است

[:fa]

الك ها با تركیبي از جريان هوا مورد استفاده قرار مي گیرند تا عملیات تمیزكردن و جداسازی را برای بیشتر مواد دانه ای انجام دهند. تمیزكننده های تركیبي دارای سه نوع سیستم تمیزكننده هستند: دمشي، الك های جداكننده و الكهای درجه بندی زيری. تمیزكننده های بادی به دو دسته تقسیم بندی ميشوند، (الف) الك های مرتعش و (ب) الك های دوار كه بستگي به حركت سطح الك دارد.

الف- تمیزکننده بادی مرتعش: واحد تمیزكننده از دو يا سه الك (تا 8 عدد) تشكیل شده است. اين الك ها به يكديگر متصلند و به گونه ای معلقند كه دارای حركت رفت و برگشتي افقي و مقداری نیز حركت در جهت قائم هستند. تركیب اين دو حركت باعث حركت ذرات مي شود و همزمان آنها را كمي به طرف بالا پرتاب مي كند. شیب الك ها برای كنترل حركت دانه ها بر روی سطح الك قابل تنظیم است. همانطوری كه قبلاً نیز توضیح داده شد الك ها دارای سوراخهايي با اشكال دايرهای، مستطیلي و شیاردار هستند. بعضي اوقات سوراخ های الك گرفته مي شوند، مخصوصاً وقتي كه عمل درجه بندی دانه های ريز صورت مي گیرد. برای جلوگیری از انسداد سوراخ ها، زير سطح الكها برسهايي قرار دارد تا با حركت خود، مواد را بطرف بالا حركت دهد. برای اين منظور از وسايلي ديگری نیز استفاده ميشود. يك نوع تمیزكننده بادی ساده در شكل زیر نشان داده شده است.
شکل بالا طرح واره دستگاه تمیز كننده بادی مرتعش: 1- مخزن، 2- صفحات مغشوش كننده جريان، 3- دمنده، 4- الك رويي، 5- كانال خروجي، 6- الك سنگ، 7- جداكننده، 8- قیف تخلیه، 9- سیكلون، 10- كیسه جمع آوری ذرات است.
اين وسیله دارای دو الك است كه به يك واحد مكنده متصل است تا ذرات سبك را جدا سازد. دانه ها از مخزن بر روی صفحاتي برای جداشدن بذرهای بهم چسبیده ريخته و سپس بر روی الك رويي منتقل مي شوند. ذرات ريز حین عملیات توسط مكنده ای از دستگاه خارج مي شوند. ناخالصي های درشت مثل سنگ، ساقه ها، و غیره توسط الك اول جدا شده و از قسمت خروجي تخلیه مي گردند. دانه های الك شده بر روی الك پايین مي ريزند تا شن و ذرات گرد و غبار آن جدا شوند. دانه های الك شده در نهايت از دستگاه تخلیه مي گردند. وقتي دانه ها از لوله خروجي عبور مي كنند توسط نیروی مكشي باد نیز بعنوان مرحله آخر تمیز مي شوند. حین اين عملیات ناخالصي های سبك باقيمانده و دانه های چروكیده مكیده شده و ناخالصي های سبك توسط سیكلون از ذرات درشت تر جدا مي گردند و درون كیسه ای كه در زير سیكلون تعبیه شده است، جمع آوری مي شوند. چنین تمیزكنندهای ميتواند به صورت دستي يا پدال پايي نیز عمل كند. اما ظرفیت چنین تمیزكنندهای كمتر از نوع مكانیكي آن است. در شكل زیر يك نوع تمیزكننده مكانیكيپدالي توام نشان داده شده است. اين دستگاه از فولاد ساخته شده و شامل مخزن دانه ها همراه با مكانیزم تغذيه، محفظه الكهای معلق، واحد دمنده، واحد انتقال نیرو و واحد خارج از مركز است. دستگاه مي تواند به صورت دستي يا توسط موتور الكتريكي عمل كند.
شکل بالا طرحواره تمیز كننده بادی نوع پدالي (پايي): 1- شاسي، 2- مخزن، 3- مكانیزم تغذيه، 4- جعبه الك، 5- الك های درجه بندی، 6- پايه (كفشك ها) جعبه الك، 7- واحد خارج از مركز، 8- پنكه، 9- صندلي، 10- موتور الكتريكي است

[:]

دیدگاهتان را بنویسید