مقالات

جداکننده استوانه ای دندانه دار( حفره دار)

[:fa]جداكننده های استوانه ای دندانه دار[:]

[:en]

جداكننده های استوانه ای دندانه دار (Intended Cylinder Separator) نیز مشابه نوع بشقابي، مواد را بر اساس طول آنها جدا ميكنند. اين وسیله شامل يك استوانه است كه سطح داخلي آن دندانه دار بوده و به صورت افقي مي چرخد. دندانه ها و حفره ها نیمه كروی هستند.

جداكننده استوانه حفره دار شامل اجزای تشکیل دهنده زیر است:
1- دانه های كوچكتر به بالا منتقل شده و بدرون ناوداني ميريزند، 2- دانه های درشت از حفره ها بیرون مي ريزد، 3- محفظه (ناوداني) قابل تنظیم، 4- مارپیچ
وقتي كه مخلوط دانه از يك طرف استوانه به داخل آن تغذيه ميشود، دانه های كوچك توسط دندانه ها و همچنین نیروی گريز از مركز به بالا منتقل مي شوند. اين دانه ها در داخل سیلندر و در قسمت بالا بدرون يك ناوداني قابل تنظیم سقوط مي كنند. يك مارپیچ نقاله در درون اين ناوداني عمل انتقال مواد را انجام مي دهد. معمولاً استوانه، كمي دارای شیب است تا در اثر نیروی ثقل جريان مواد درون آن امكان پذير باشد. استوانه ها با دندانه های مختلف در دسترس است، اما اندازه همه آنها در يك استوانه يكسان است. برای جداسازی دانه های مختلف استوانه ها تعويض مي شوند. سرعت عملكرد استوانه و موقعیت ناوداني درون آن از تنظیمات مهم برای دستيابي به يك سطح قابل قبول در جداسازی مواد است. از آنجا كه نیروی گريز از مركز به انتقال دانه ها بدرون حفره ها كمك ميكند، بر مقدار فاصله ای كه دانه ها قبل از سقوط بدرون ناوداني طي ميكنند نیز اثر مي گذارد. سرعت بیش ازحد به مواد اجازه خروج از حفره را نمي دهد. سرعت كم نیز مواد را به مقدار كمي به طرف بالا انتقال مي دهد. موقعیت ناوداني بايد به گونه ای تنظیم شود كه بخش عمده ای از مواد خارج شده از دندانه های استوانه را جمع آوری كند.

[:fa]

جداكننده های استوانه ای دندانه دار (Intended Cylinder Separator) نیز مشابه نوع بشقابي، مواد را بر اساس طول آنها جدا ميكنند. اين وسیله شامل يك استوانه است كه سطح داخلي آن دندانه دار بوده و به صورت افقي مي چرخد. دندانه ها و حفره ها نیمه كروی هستند.

جداكننده استوانه حفره دار شامل اجزای تشکیل دهنده زیر است:

  1. دانه های كوچكتر به بالا منتقل شده و بدرون ناوداني ميريزند،
  2. دانه های درشت از حفره ها بیرون مي ريزد،
  3. محفظه (ناوداني) قابل تنظیم،
  4.  مارپیچ

وقتي كه مخلوط دانه از يك طرف استوانه به داخل آن تغذيه ميشود، دانه های كوچك توسط دندانه ها و همچنین نیروی گريز از مركز به بالا منتقل مي شوند. اين دانه ها در داخل سیلندر و در قسمت بالا بدرون يك ناوداني قابل تنظیم سقوط مي كنند. يك مارپیچ نقاله در درون اين ناوداني عمل انتقال مواد را انجام مي دهد. معمولاً استوانه، كمي دارای شیب است تا در اثر نیروی ثقل جريان مواد درون آن امكان پذير باشد. استوانه ها با دندانه های مختلف در دسترس است، اما اندازه همه آنها در يك استوانه يكسان است. برای جداسازی دانه های مختلف استوانه ها تعويض مي شوند. سرعت عملكرد استوانه و موقعیت ناوداني درون آن از تنظیمات مهم برای دستيابي به يك سطح قابل قبول در جداسازی مواد است. از آنجا كه نیروی گريز از مركز به انتقال دانه ها بدرون حفره ها كمك ميكند، بر مقدار فاصله ای كه دانه ها قبل از سقوط بدرون ناوداني طي ميكنند نیز اثر مي گذارد. سرعت بیش ازحد به مواد اجازه خروج از حفره را نمي دهد. سرعت كم نیز مواد را به مقدار كمي به طرف بالا انتقال مي دهد. موقعیت ناوداني بايد به گونه ای تنظیم شود كه بخش عمده ای از مواد خارج شده از دندانه های استوانه را جمع آوری كند.

[:]

دیدگاهتان را بنویسید