مقالات

اهمیت ذخیره سازی غلات(سیلوسازی)

[:en]سیلوهای فلزی ذخیره غلات[:fa]سیلوهای فلزی ذخیره غلات[:]

[:fa]با توجه به برداشت غلات در مدت زمانی کوتاه و مصرف آن در طی یک دوره طولاني مدت، ذخیره سازی اصولي یا به عبارتی سیلوسازی برای هر کشوری که مي خواهد از نظر تولید این کالای استراتژیک خودکفا باشد، امری اجتناب ناپذیر است.

گندم در میان محصولات کشاورزی یک کالای استراتژیک به شمار مي رود که نحوه نگهداری و اختلاط آن در نهایت، عاملي بسیار مهم و موثر در کیفیت نان محسوب مي شود وهمین امر توجه به موضوع ذخیره سازی گندم در سیلوها و انبارهای مکانیزه را به ضرورتي حیاتي تبدیل کرده است. بدیهي است احداث سیلوهای ذخیرهسازی گندم منافع زیادی در بردارد که از آن جمله مي توان به کاهش ضایعات، ایجاد امکان اختلاط گونه های مختلف گندم جهت حصول پروتئین مناسب، جلوگیری از آفات وارده به دانه در فضای باز و غیربهداشتي و همچنین کاهش هزینه های حمل و نقل مضاعف گندم اشاره کرد.

در حال حاضر تمامي کشورهای پیشرفته نیاز به تولید و ذخیره سازی غلات و استاندارد به موقع آن از ضروریات ابتدایی ميدانند. تحقیقات علمی نشان داده است، احداث سیلوهای ذخیره گندم فایده های زیادی از جمله بهبود ترکیبات دانه، کاهش ضایعات گندم و نان،ایجاد امکان اختلاط گونه های مختلف گندم جهت حصول پروتئین مناسب و بهینه، جلوگیری از آفات و ضایعات وارده در فضای باز و غیر بهداشتي، کاهش هزینه های  اضافی حمل و نقل گندم، کاهش هزینه های تخلیه، بارگیری، نگهداری و بهره برداری در سیلوها و غیره در بر خواهد داشت. لذا مدیریت درست اقتصاد گندم موجب می شود برای حصول صرفه جویي های ذکر شده در بالا و در اقتصاد، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعي تولید و مصرف (باتوجه به این نکته که ایجاد فضای ذخیره سازی استاندارد موجب استفاده مطلوب از نوسانات قیمت گندم در بازارهای جهاني می شود) نسبت به احداث سیلوهای استاندارد ذخیره سازی در مناطقي که دارای توجیه اقتصادی مناسبی باشد، اقدام نمود. لذا به نظر مي رسد برای ایجاد فضای ذخیره سازی استاندارد بر اساس آخرین تکنولوژی روز، باید برنامه های ساختارمند تدوین شود تا بتوان در اولین فرصت به ظرفیت مطلوب ذخیره سازی گندم رسید. این موضوع توسط کشورهای مدرن دنیا کاملاً رعایت می شود.  بعنوان مثال در کشور  آمریکا فضائي معادل دو سال ذخیره سازی گندم وجود دارد، این در حالی است که در کشورهای آفریقائي تنها برای چند روز فضای ذخیره سازی در اختیارشان هست و در اغلب کشورهای فقیر مقدار زیادی گندم هر سال بعلت نداشتن تاسیسات ذخیره ای  و تجهیزات استاندارد در مراحل تولید تا مصرف تلف می شود. به طور کلي ذخیره سازی حلقه ای از فعالیت های بازرگاني و اقتصادی بازار محصولات است که نقش دو طرفه دارد. این فعالیت هم ميتواند در جهت تامین عرضه و تولید و هم در جهت تامین تقاضا عمل نماید. 

[:]