مقالات

انواع حرکت ذرات در تمیز كننده ها و جدا كننده ها- بخش اول

[:en]

چهار نوع حركت مختلف برای ذرات جامد صلب كه بر روی صفحات متحرک قرار دارند اتفاق مي افتد كه بستگي به فركانس ارتعاش آن صفحه دارد. اين حركات در زير بیان شده است:

ذرات ثابت نسبت به صفحه يا محفظه متحرک، ذرات در بخشي از سیكل حركتي محفظه مي لغزد و در بخشي از سیكل حركت به محفظه مي چسبند مثل حالت قبل لرزش توام با حركت خزشي است، ذرات كاملاً با حركت لغزشي

در ادامه در مورد حركت ذرات در تمیز كننده ها و جدا كننده ها توضیح داده خواهد شد.
حركت رفت و برگشتي: اين حركت مي تواند در يك صفحه كاملاً افقي يا شیبدار اتفاق بیفتد. بسته به نوع صفحه حركت ذرات مشابه آنچه در زير داده شده است، متفاوت خواهد بود.
الف) حركت رفت و برگشتي افقي: اين حركت توسط يك محور خروج از مركز و يك شاتون قابل حصول است و معمولاً حركت آن موازی تصوير افقي مسیر حركت ذرات از نقطه ورود به نقطه خروج است كه در شكل زیر نشان داده شده است. اگر شاتون بقدر كافي شیبدار باشد حركت دارای مولفه قابل ملاحظه ای نسبت به سطح الك (كه حركت لغزشي را برای مواد تامین ميكند) است و مقدار زيادی از مواد را مي تواند انتقال دهد.

ب- حركت رفت و برگشتي شیبدار: الك مي تواند توسط محور خروج از مركز و شاتون در سطح شیبدار حركت رفت و برگشتي داشته باشد (شکل زیر)چنین حركتي دارای مولفه های عمودی و افقي موازی تصوير افقي مسیر حركت مواد است. حركت تركیبي افقي و قائم توسط يك مكانیزم دوار كه مستقیماً به الك متصل است و در صفحه قائم موازی مسیر حركت مواد عمل ميكند، نیز قابل حصول است .

حركت قائم نیز در شكل الف و حركت افقي در شكل ب نشان داده شده است. مولفه قائم مواد را از سطح الك برای مدت زماني بلند ميكنند. حركت قائم ميتواند مواد را آزاد كند و بر اين اساس ذرات ريز در كف ته نشین ميشوند. تركیب حركت قائم و افقي بر حركت سريع ذرات درشت تر روی سطح الك تاثیر مي گذارد. اين تكنیك برای مواقعی كه سوراخ های الك به طور قابل ملاحظه ای بزرگتر از اندازه ذرات است يا برای انتقال مواد درشت بسیار مفید است

[:fa]

چهار نوع حركت مختلف برای ذرات جامد صلب كه بر روی صفحات متحرک قرار دارند اتفاق مي افتد كه بستگي به فركانس ارتعاش آن صفحه دارد. اين حركات در زير بیان شده است:

ذرات ثابت نسبت به صفحه يا محفظه متحرک، ذرات در بخشي از سیكل حركتي محفظه مي لغزد و در بخشي از سیكل حركت به محفظه مي چسبند مثل حالت قبل لرزش توام با حركت خزشي است، ذرات كاملاً با حركت لغزشي

در ادامه در مورد حركت ذرات در تمیز كننده ها و جدا كننده ها توضیح داده خواهد شد.
حركت رفت و برگشتي: اين حركت مي تواند در يك صفحه كاملاً افقي يا شیبدار اتفاق بیفتد. بسته به نوع صفحه حركت ذرات مشابه آنچه در زير داده شده است، متفاوت خواهد بود.
الف) حركت رفت و برگشتي افقي: اين حركت توسط يك محور خروج از مركز و يك شاتون قابل حصول است و معمولاً حركت آن موازی تصوير افقي مسیر حركت ذرات از نقطه ورود به نقطه خروج است كه در شكل زیر نشان داده شده است. اگر شاتون بقدر كافي شیبدار باشد حركت دارای مولفه قابل ملاحظه ای نسبت به سطح الك (كه حركت لغزشي را برای مواد تامین ميكند) است و مقدار زيادی از مواد را مي تواند انتقال دهد.

ب- حركت رفت و برگشتي شیبدار: الك مي تواند توسط محور خروج از مركز و شاتون در سطح شیبدار حركت رفت و برگشتي داشته باشد (شکل زیر)چنین حركتي دارای مولفه های عمودی و افقي موازی تصوير افقي مسیر حركت مواد است. حركت تركیبي افقي و قائم توسط يك مكانیزم دوار كه مستقیماً به الك متصل است و در صفحه قائم موازی مسیر حركت مواد عمل ميكند، نیز قابل حصول است .

حركت قائم نیز در شكل الف و حركت افقي در شكل ب نشان داده شده است. مولفه قائم مواد را از سطح الك برای مدت زماني بلند ميكنند. حركت قائم ميتواند مواد را آزاد كند و بر اين اساس ذرات ريز در كف ته نشین ميشوند. تركیب حركت قائم و افقي بر حركت سريع ذرات درشت تر روی سطح الك تاثیر مي گذارد. اين تكنیك برای مواقعی كه سوراخ های الك به طور قابل ملاحظه ای بزرگتر از اندازه ذرات است يا برای انتقال مواد درشت بسیار مفید است

[:]

دیدگاهتان را بنویسید