مقالات

انواع حرکت ذرات در تمیز كننده ها و جدا كننده ها- بخش دوم

[:en]

همانطور که در بخش اول این مقاله توضیح داده شد، چهار نوع حركت مختلف برای ذرات جامد صلب كه بر روی صفحات متحرک قرار دارند اتفاق مي افتد. از بین این حرکات، حركت رفت و برگشتي و حرکت قائم و افقی توضیح داده شد، حال در مورد سایر حرکات موجود در تمیز كننده ها و جدا كننده ها توضیح داده می شود.

تركیب حركت رفت و برگشتي افقي: در اين مدل مكانیزم خروج از مركز برای تغییر حركت رفت و برگشتي افقي به حركت دوراني در صفحه افق و در نقطه تغذيه مواد به كار برده مي شود درحالی كه در طرف ديگر حركت رفت و برگشتي وجود دارد. در چنین تركیبي مولفه حركت رفت و برگشتي در دو جهت موازی و عمود بر جهت جريان مواد در نقطه ورود است و به تدريج به حركت بیضوی در قسمت مركزی الك تغییر ميكند و در نهايت در نقطه خروج مواد به حركت كاملاً رفت و برگشتي تبديل ميشود، همانطور كه در شكل زیر نمايش داده شده است. اين قسم حركت بر پخش و توزيع مواد روی الك در نقطه تغذيه اثر ميگذارد. مسیر حلقوی مواد نه تنها مواد را عقب و جلو ميكند بلكه آنها را روی سطح الك حركت ميدهد.

حركت دوار افقي: اگر سطح الك در سطح افق بچرخد مواد مطابق آنچه كه در شكل زیر نشان داده شده است مسیری حلقوی را كه با يكديگر همپوشاني دارند، از نقطه ورود تا نقطه خروج دنبال خواهند كرد. حركت در جهت های مختلف ذرات، باعث كاهش اصطكاک دروني ذرات خواهد شد و با توجه به تعداد سوراخ های زياد الك، عمل الك كردن در فاصله نسبتا كوتاهي از مسیر حركت صورت مي گیرد. حركت دوار توسط يك وزنه اضافي كه به الك متصل است و در سطح افق به سرعت يكنواختي ميچرخد بوجود ميآيد. اين عمل باعث نوسان و حركت ذرات ميشود. دامنه حركت توسط مقدار خروج از مركز قرار گرفتن وزنه صورت ميگیرد كه اين وضعیت نیرويي را بر سطح الك به صورت نامتوازن ايجاد ميكند. اين عمل ممكن است توسط اتصال مستقیم يك يا دو رابط (اهرم) خروج از مركز نیز صورت پذيرد. سرعت و مقدار خروج از مركز، فركانس و دامنه حركت را كنترل ميكند

[:fa]

همانطور که در بخش اول این مقاله توضیح داده شد، چهار نوع حركت مختلف برای ذرات جامد صلب كه بر روی صفحات متحرک قرار دارند اتفاق مي افتد. از بین این حرکات، حركت رفت و برگشتي و حرکت قائم و افقی توضیح داده شد، حال در مورد سایر حرکات موجود در تمیز كننده ها و جدا كننده ها توضیح داده می شود.

تركیب حركت رفت و برگشتي افقي: در اين مدل مكانیزم خروج از مركز برای تغییر حركت رفت و برگشتي افقي به حركت دوراني در صفحه افق و در نقطه تغذيه مواد به كار برده مي شود درحالی كه در طرف ديگر حركت رفت و برگشتي وجود دارد. در چنین تركیبي مولفه حركت رفت و برگشتي در دو جهت موازی و عمود بر جهت جريان مواد در نقطه ورود است و به تدريج به حركت بیضوی در قسمت مركزی الك تغییر ميكند و در نهايت در نقطه خروج مواد به حركت كاملاً رفت و برگشتي تبديل ميشود، همانطور كه در شكل زیر نمايش داده شده است. اين قسم حركت بر پخش و توزيع مواد روی الك در نقطه تغذيه اثر ميگذارد. مسیر حلقوی مواد نه تنها مواد را عقب و جلو ميكند بلكه آنها را روی سطح الك حركت ميدهد.

حركت دوار افقي: اگر سطح الك در سطح افق بچرخد مواد مطابق آنچه كه در شكل زیر نشان داده شده است مسیری حلقوی را كه با يكديگر همپوشاني دارند، از نقطه ورود تا نقطه خروج دنبال خواهند كرد. حركت در جهت های مختلف ذرات، باعث كاهش اصطكاک دروني ذرات خواهد شد و با توجه به تعداد سوراخ های زياد الك، عمل الك كردن در فاصله نسبتا كوتاهي از مسیر حركت صورت مي گیرد. حركت دوار توسط يك وزنه اضافي كه به الك متصل است و در سطح افق به سرعت يكنواختي ميچرخد بوجود ميآيد. اين عمل باعث نوسان و حركت ذرات ميشود. دامنه حركت توسط مقدار خروج از مركز قرار گرفتن وزنه صورت ميگیرد كه اين وضعیت نیرويي را بر سطح الك به صورت نامتوازن ايجاد ميكند. اين عمل ممكن است توسط اتصال مستقیم يك يا دو رابط (اهرم) خروج از مركز نیز صورت پذيرد. سرعت و مقدار خروج از مركز، فركانس و دامنه حركت را كنترل ميكند

[:]

دیدگاهتان را بنویسید