مقالات

انواع الک ها-بخش دوم

[:en]

در بخش دوم این مقاله در مورد سایر الک ها توضیح داده می شود.  الكهای دوار:الك های دوار و چرخشي دارای دو نوع میز مستطیلي و دايرهای هستند. حركت آنها غالباً دايرهای است و بدين صورت مواد را به حركت در مي آورند. اين عمل قادر است به طور دقیق و كامل مواد ريز را جدا كند، اما ظرفیت آن محدود است. اين الك ها خود به دو دسته تقسیم بندی ميشوند:

 

الكهای گردشي: اين الك معمولاً دارای يك سیني (میز) تك است. اين سیني دارای حركت افقي (دو بعدی) است كه در نقطه تغذيه آن به صورت دايرهای و در نقطه تخلیه به صورت رفت و برگشتي كار ميكند. مكانیزم محرک توسط تسمه شكل يا اتصال مستقیم است كه در نقطه تغذيه قرار گرفته است. محوری كه حركت الك را تامین ميكند.
الكهای گردشي به صورت محور خروج از مركز و مجهز به وزنه تعادل است. اين میله حول محور قائم دوران مي كند. در بیشتر الكهای دوار در نقطه تخلیه آن رابطه هايي(اهرمها) وجود دارد كه اتصال آن به شاسي را از طريق ياتاقان های خود راستا امكان پذير مي سازد. صفحات الك در اين نوع تقريباً افقي است.

 

الكهای مدور: اين الكها نیز دوار هستند، اما حركت آن در سطح افق به صورت دايرهای است مشابه الكهای گردشي سطح الك برای حركت راحتتر مواد روی آن مقداری زاويه دار مي باشد.

 

الك مرتعش: الكهای مرتعش توسط يك واحد خروج از مركز به حركت در ميآيند. مواد به علت ارتعاش الك علاوه بر بهم خوردن و انتقال، جدا نیز ميشوند. خروج از مركز معمولاً به دو صورت وجود دارد،يك محور كه يك وزنه خروج از مركز به آن متصل است و يك محور كه به صورت خروج از مركز قرار گرفته است. در مدل دوم يك فلايويل (چرخ لنگر) حركت يكنواخت را تامین ميكند. بیشتر الكهای مرتعش از محل تغذيه دارای شیب هستند. ارتعاش تنها به صفحه الك منتقل ميشود و كلیه قطعات و شاسي الك ثابت هستند و حركت ارتعاشي به آنها منتقل نميشود. معمولاً در اين گونه الكها تا سه سیني بر روی يكديگر سوار ميشوند. ظرفیت الك مرتعش بیشتر از الكهای ديگر با اندازه يكسان است و

برای تمیزكردن و درجهبندی كیفي محصولات كشاورزی دانهای بسیار مرسومند.

 

الك افقي : الكهای افقي يك نوع خاص از الك مرتعش هستند. اين الكها برای ظرفیت كم طراحي شدهاند. حركت و عملكرد اين الكها مطلقاً در صفحه مسطح است بدون آنكه از نیروی وزن كمك گرفته شود. لحظهای كه در مرحله برگشت، سیني از زير مواد كشیده ميشود و حركت ذرات را به صورت پرتابي تامین ميكند درجهبندی، لايهبندی و انتقال مواد روی گردههای تیز و رو به جلو اتفاق ميافتد. تاثیر اين الك بسیار زياد است زيرا مواد مدت زمان بیشتری نسبت به الكهای شیبدار روی سطح الك باقي ميمانند. انواع مختلف ديگر الكها برای تمیزكردن و جداسازی عبارتند از، الكهای روتكس  ،الكهای چكشي  ،الكهای مرتعش مدور ،الكهای میله ای ،الكهای مرتعش روزنانسي و الكهای گريز از مركز 

[:fa]

در بخش دوم این مقاله در مورد سایر الک ها توضیح داده می شود.  الكهای دوار :الك های دوار و چرخشي دارای دو نوع میز مستطیلي و دايرهای هستند. حركت آنها غالباً دايرهای است و بدين صورت مواد را به حركت در مي آورند. اين عمل قادر است به طور دقیق و كامل مواد ريز را جدا كند، اما ظرفیت آن محدود است. اين الك ها خود به دو دسته تقسیم بندی ميشوند:

 

الكهای گردشي: اين الك معمولاً دارای يك سیني (میز) تك است. اين سیني دارای حركت افقي (دو بعدی) است كه در نقطه تغذيه آن به صورت دايرهای و در نقطه تخلیه به صورت رفت و برگشتي كار ميكند. مكانیزم محرک توسط تسمه شكل يا اتصال مستقیم است كه در نقطه تغذيه قرار گرفته است. محوری كه حركت الك را تامین ميكند.
الكهای گردشي به صورت محور خروج از مركز و مجهز به وزنه تعادل است. اين میله حول محور قائم دوران مي كند. در بیشتر الكهای دوار در نقطه تخلیه آن رابطه هايي(اهرمها) وجود دارد كه اتصال آن به شاسي را از طريق ياتاقان های خود راستا امكان پذير مي سازد. صفحات الك در اين نوع تقريباً افقي است.

 

الكهای مدور: اين الكها نیز دوار هستند، اما حركت آن در سطح افق به صورت دايرهای است مشابه الكهای گردشي سطح الك برای حركت راحتتر مواد روی آن مقداری زاويه دار مي باشد.

 

الك مرتعش: الكهای مرتعش توسط يك واحد خروج از مركز به حركت در ميآيند. مواد به علت ارتعاش الك علاوه بر بهم خوردن و انتقال، جدا نیز ميشوند. خروج از مركز معمولاً به دو صورت وجود دارد،يك محور كه يك وزنه خروج از مركز به آن متصل است و يك محور كه به صورت خروج از مركز قرار گرفته است. در مدل دوم يك فلايويل (چرخ لنگر) حركت يكنواخت را تامین ميكند. بیشتر الكهای مرتعش از محل تغذيه دارای شیب هستند. ارتعاش تنها به صفحه الك منتقل ميشود و كلیه قطعات و شاسي الك ثابت هستند و حركت ارتعاشي به آنها منتقل نميشود. معمولاً در اين گونه الكها تا سه سیني بر روی يكديگر سوار ميشوند. ظرفیت الك مرتعش بیشتر از الكهای ديگر با اندازه يكسان است و

برای تمیزكردن و درجهبندی كیفي محصولات كشاورزی دانهای بسیار مرسومند.

 

الك افقي : الكهای افقي يك نوع خاص از الك مرتعش هستند. اين الكها برای ظرفیت كم طراحي شدهاند. حركت و عملكرد اين الكها مطلقاً در صفحه مسطح است بدون آنكه از نیروی وزن كمك گرفته شود. لحظهای كه در مرحله برگشت، سیني از زير مواد كشیده ميشود و حركت ذرات را به صورت پرتابي تامین ميكند درجهبندی، لايهبندی و انتقال مواد روی گردههای تیز و رو به جلو اتفاق ميافتد. تاثیر اين الك بسیار زياد است زيرا مواد مدت زمان بیشتری نسبت به الكهای شیبدار روی سطح الك باقي ميمانند. انواع مختلف ديگر الكها برای تمیزكردن و جداسازی عبارتند از، الكهای روتكس  ،الكهای چكشي  ،الكهای مرتعش مدور ،الكهای میله ای ،الكهای مرتعش روزنانسي و الكهای گريز از مركز 

[:]

دیدگاهتان را بنویسید