مقالات

انواع الک ها- بخش اول

[:en]

در بیشتر الك ها، بذر توسط نیروی وزن از سوراخ های الك عبور مي كند. دانه های درشت سريعاً و به راحتي از سوراخهای بزرگ عبور ميكند هر چند سطح الك ساكن باشد. هنگام الك كردن ذرات ريز سطح الك بايستي به طرق مختلف مرتعش شود. روش های مرسوم عبارتند از،چرخاندن يك سیلندر (الك استوانه ای) حول محور افقي و الك مسطح مرتعش يا گردشي.

سرند (گریزلی): سرند يك وسیله ساده شامل شبكه های ساخته شده از میله های فلزی است كه معمولاً شیبدار ساخته مي شود و مواد از میان آن عبور داده مي شود. مسیر جريان مواد موازی محور میله ها است. میله ها معمولاً به صورتي شكل داده مي شوند كه قسمت بالا عريض تر از پائین آنهاست. اين وسیله اغلب يك تسمه فلزی بدون انتهاست به گونه ای كه مواد درشت تر در انتها (روی) آن باقي ميماند در حالیكه مواد ريزتر از درون سوراخ های آن عبور مي كنند. در چنین حالتي طول میله ها عمود بر جهت جريان مواد است. سرند برای جداسازی مواد درشت و بزرگ مورد استفاده قرار ميگیرد.
الک های چرخان یا جداکننده های استوانه ای
الكهای چرخان به صورت استوانهای هستند كه حول محور طولي خود ميچرخد. ديواره استوانهای از صفحه فلزی مشبك يا شبكههای سیمي متصل به يك شاسي ساخته شده است كه مواد هنگام چرخیدن الك از سوراخهای آن عبور ميكنند. محور استوانه در امتداد خودش شیبدار است و تغذيه از يك طرف و تخلیه نیز از طرف ديگر صورت ميپذيرد. عمل جداسازی ذرات توسط شبكه های كوچكتر الك كه در قسمت تغذيه است صورت ميگیرد و هر چه به طرف ديگر حركت مي كنند سوراخ ها بازتر ميشوند. اين نوع جداسازها دارای جثه كوچك و شكل ساده ميباشند و مسئله ارتعاش در آنها وجود ندارد، اما ظرفیت درجه بندی های استوانه ای كمتر از نوع ارتعاشي با اندازه يكسان است. اگر چه اين نوع وسیله به صورت دقیق جداسازی را انجام ميدهد، اما هنگام استفاده از مواد تر و شكننده به خوبي كار نميكنند، همچنین مواقعي كه درجه بندی مواد هدف نهايي است، استفاده از آن باعث سايش خود به خود در مواد ميشود. سرعت چرخش الك در حدی است كه مواد از كف الك مسافتي به اندازه شعاع استوانهای را طي كنند و سپس شروع به غلتیدن نمايند. شیب درجه بندهای استوانه ای برای مواد دانه ای خشك حداكثر تا حدود 221 میلیمتر به ازای هر متر طول الك در نظر گرفته مي شود. ظرفیت و راندمان اين الك ها با تغییر سرعت و شیب آن تغییر ميكند. سطح مؤثر الك (نه سطح كل استوانه) با ضرب كردن طول استوانه در 0/33 قطر محاسبه مي شود.
الکهای لرزشی(رفت و برگشتی)
الكهای لرزشي مثل الكهای ارتعاشي دارای صفحات مستطیل شكل شیبداری هستند كه مواد روی آن در جهت شیب حركت ميكنند. حركت الك در يك خط مستقیم به صورت رفت و برگشتي است. گرچه گاهي به اين الكها، الكهای مرتعش نیز ميگويند، اما برخلاف الكهای مرتعش مواد را نميغلتاند، مگر الكهايي كه دارای سطوح پله پله ای با سوراخ های متفاوت برای جداكردن اندازه مختلف مواد در طول الك هستند. الك های لرزشي به طور وسیع به صورتتركیبي از الك و انتقال دهنده برای بسیاری از انواع مواد فله ای مورد استفاده قرار ميگیرند.

[:fa]

در بیشتر الك ها، بذر توسط نیروی وزن از سوراخ های الك عبور مي كند. دانه های درشت سريعاً و به راحتي از سوراخهای بزرگ عبور ميكند هر چند سطح الك ساكن باشد. هنگام الك كردن ذرات ريز سطح الك بايستي به طرق مختلف مرتعش شود. روش های مرسوم عبارتند از،چرخاندن يك سیلندر (الك استوانه ای) حول محور افقي و الك مسطح مرتعش يا گردشي.

سرند (گریزلی): سرند يك وسیله ساده شامل شبكه های ساخته شده از میله های فلزی است كه معمولاً شیبدار ساخته مي شود و مواد از میان آن عبور داده مي شود. مسیر جريان مواد موازی محور میله ها است. میله ها معمولاً به صورتي شكل داده مي شوند كه قسمت بالا عريض تر از پائین آنهاست. اين وسیله اغلب يك تسمه فلزی بدون انتهاست به گونه ای كه مواد درشت تر در انتها (روی) آن باقي ميماند در حالیكه مواد ريزتر از درون سوراخ های آن عبور مي كنند. در چنین حالتي طول میله ها عمود بر جهت جريان مواد است. سرند برای جداسازی مواد درشت و بزرگ مورد استفاده قرار ميگیرد.
الک های چرخان یا جداکننده های استوانه ای
الكهای چرخان به صورت استوانهای هستند كه حول محور طولي خود ميچرخد. ديواره استوانهای از صفحه فلزی مشبك يا شبكههای سیمي متصل به يك شاسي ساخته شده است كه مواد هنگام چرخیدن الك از سوراخهای آن عبور ميكنند. محور استوانه در امتداد خودش شیبدار است و تغذيه از يك طرف و تخلیه نیز از طرف ديگر صورت ميپذيرد. عمل جداسازی ذرات توسط شبكه های كوچكتر الك كه در قسمت تغذيه است صورت ميگیرد و هر چه به طرف ديگر حركت مي كنند سوراخ ها بازتر ميشوند. اين نوع جداسازها دارای جثه كوچك و شكل ساده ميباشند و مسئله ارتعاش در آنها وجود ندارد، اما ظرفیت درجه بندی های استوانه ای كمتر از نوع ارتعاشي با اندازه يكسان است. اگر چه اين نوع وسیله به صورت دقیق جداسازی را انجام ميدهد، اما هنگام استفاده از مواد تر و شكننده به خوبي كار نميكنند، همچنین مواقعي كه درجه بندی مواد هدف نهايي است، استفاده از آن باعث سايش خود به خود در مواد ميشود. سرعت چرخش الك در حدی است كه مواد از كف الك مسافتي به اندازه شعاع استوانهای را طي كنند و سپس شروع به غلتیدن نمايند. شیب درجه بندهای استوانه ای برای مواد دانه ای خشك حداكثر تا حدود 221 میلیمتر به ازای هر متر طول الك در نظر گرفته مي شود. ظرفیت و راندمان اين الك ها با تغییر سرعت و شیب آن تغییر ميكند. سطح مؤثر الك (نه سطح كل استوانه) با ضرب كردن طول استوانه در 0/33 قطر محاسبه مي شود.
الکهای لرزشی(رفت و برگشتی)
الكهای لرزشي مثل الكهای ارتعاشي دارای صفحات مستطیل شكل شیبداری هستند كه مواد روی آن در جهت شیب حركت ميكنند. حركت الك در يك خط مستقیم به صورت رفت و برگشتي است. گرچه گاهي به اين الكها، الكهای مرتعش نیز ميگويند، اما برخلاف الكهای مرتعش مواد را نميغلتاند، مگر الكهايي كه دارای سطوح پله پله ای با سوراخ های متفاوت برای جداكردن اندازه مختلف مواد در طول الك هستند. الك های لرزشي به طور وسیع به صورتتركیبي از الك و انتقال دهنده برای بسیاری از انواع مواد فله ای مورد استفاده قرار ميگیرند.

[:]

دیدگاهتان را بنویسید