مقالات

ابزار و وسایل تمیزکردن، درجه بندی و جداسازی غلات

[:en]

هدف اصلي استفاده از الك، جداسازی موادی است كه مخلوطي از غلات با اندازه های مختلف مي باشد. اين جداسازی به دو بخش جداگانه صورت ميگیرد. اين دو بخش عبارتند از مواد الك شده يا ريز، ذراتي هستند كه از الك عبور ميكنند و مواد باقيمانده يا درشت، موادی هستند كه روی الك باقي مي مانند.

يك الك موقعي مي تواند به عنوان يك الك ايده آل عنوان شود كه درشت ترين ذرات عبور كرده از آن كوچكتر از سوراخ های الك و ريز ترين ذرات باقيمانده در الك درشت تر از سوراخ های آن باشد. اما در عمل يك الك به طور كامل آنچه را كه بیان شد، انجام نمي دهد و بدين جهت الك واقعي نامیده مي شود. مواد عبوری از الك ممكن است دارای ذرات بزرگتر از اندازه سوراخ باشند، در حالیكه مواد باقيمانده نیز ممكن است دارای ذراتي كوچكتر از اندازه ی سوراخ های الك باشد.
كسر جرمي در مخلوط ها و محلول ها بیانگر نسبت جرم يك ماده به نسبت كل جرم مخلوط يا محلول است.
خیلي مشكل است كه به طور واضح بتوان اختلاف پروسه های تمیزكردن، درجه بندی و جداسازی را مشخص كرد چون همه اين عملیات تحت روش های مشترک صورت ميگیرند. عملیات تمیزكردن، درجه بندی و جداسازی محصولات كشاورزی بر اساس اختلاف در خصوصیات هندسي مواد صورت مي گیرد. اين محصولات ممكن است برای مصرف غذايي يا بذر مورد استفاده قرار گیرند. انواع مختلف وسايل تمیز كننده درجه بندی و جداسازی بر اساس خصوصیات محصولات كشاورزی طراحي و ساخته شده اند. بنابراين وسايل را ميتوان بر اساس خصوصیات مواد به دسته های اندازه، شكل ، چگالي يا وزن مخصوص، بافت پوست يا سطح محصول، خصوصیات آيرودينامیكي، خصوصیات مغناطیسي، رنگ و خصوصیات الكتريكي تقسیم بندی نمود.

[:fa]

هدف اصلي استفاده از الك، جداسازی موادی است كه مخلوطي از غلات با اندازه های مختلف مي باشد. اين جداسازی به دو بخش جداگانه صورت ميگیرد. اين دو بخش عبارتند از مواد الك شده يا ريز، ذراتي هستند كه از الك عبور ميكنند و مواد باقيمانده يا درشت، موادی هستند كه روی الك باقي مي مانند.

يك الك موقعي مي تواند به عنوان يك الك ايده آل عنوان شود كه درشت ترين ذرات عبور كرده از آن كوچكتر از سوراخ های الك و ريز ترين ذرات باقيمانده در الك درشت تر از سوراخ های آن باشد. اما در عمل يك الك به طور كامل آنچه را كه بیان شد، انجام نمي دهد و بدين جهت الك واقعي نامیده مي شود. مواد عبوری از الك ممكن است دارای ذرات بزرگتر از اندازه سوراخ باشند، در حالیكه مواد باقيمانده نیز ممكن است دارای ذراتي كوچكتر از اندازه ی سوراخ های الك باشد.
كسر جرمي در مخلوط ها و محلول ها بیانگر نسبت جرم يك ماده به نسبت كل جرم مخلوط يا محلول است.
خیلي مشكل است كه به طور واضح بتوان اختلاف پروسه های تمیزكردن، درجه بندی و جداسازی را مشخص كرد چون همه اين عملیات تحت روش های مشترک صورت ميگیرند. عملیات تمیزكردن، درجه بندی و جداسازی محصولات كشاورزی بر اساس اختلاف در خصوصیات هندسي مواد صورت مي گیرد. اين محصولات ممكن است برای مصرف غذايي يا بذر مورد استفاده قرار گیرند. انواع مختلف وسايل تمیز كننده درجه بندی و جداسازی بر اساس خصوصیات محصولات كشاورزی طراحي و ساخته شده اند. بنابراين وسايل را ميتوان بر اساس خصوصیات مواد به دسته های اندازه، شكل ، چگالي يا وزن مخصوص، بافت پوست يا سطح محصول، خصوصیات آيرودينامیكي، خصوصیات مغناطیسي، رنگ و خصوصیات الكتريكي تقسیم بندی نمود.

[:]

دیدگاهتان را بنویسید